کلیدواژه‌ها = اضطراب امتحان
اثر خودکارامدی و سرمایه های روانشناختی بر اضطراب امتحان دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان بابل

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 4175-4185

مریم رودگریان؛ فرشیده ضامنی؛ سیده عصمت رسولی


مقایسه‌ اثربخشی حساسیت‌زدایی منظم و حساسیت‌زدایی پویشی بر اضطراب کلی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان

دوره 64، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 2265-2276

مژگان بدیعی اول؛ بتول بهرامی؛ میترا رفیعی شفیق


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و کمال‌گرایی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه دارای اضطراب امتحان

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399، صفحه 62-73

معصومه مردانی گرمدره؛ احمد غضنفری؛ رضا احمدی؛ طیبه شریفی