کلیدواژه‌ها = دانشجو
شناسایی عوامل ارتقاء سیاست های صداقت علمی دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دوره 63، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 2655-2663

محمدرضا نعمتی؛ حمیده رشادت جو؛ حمیدرضا آراسته


بررسی فراوانی و علل خوددرمانی در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1398

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2391-2401

فاطمه السادات خادم؛ مریم هادوی؛ غلامحسین آقا بزرگی


بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1866-1903

فاطمه عسکریان؛ محمد تقی شاکری؛ وحید شاکری؛ جمشید جمالی