کلیدواژه‌ها = پزشکان
شناسایی علل کسورات بیمه ای بیمارستان پیمانیه و راهکارهای کاهش آن: یک مطالعه کیفی

دوره 65، شماره 6، بهمن و اسفند 1401

رحیم ادیب نیا؛ سمانه عبیری؛ نوید کلانی؛ اسماعیل رعیت دوست؛ مهدی چگین


بررسی نگرش بیماران در مورد ویژگی های پزشک مطلوب

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3327-3334

نیما نبوی؛ انوش اذرفر؛ یلدا روان شاد؛ سارا قهرمانی


رهیافتی پدیدارشناسانه به واکنش‌های رفتاری و مقابله‌های پزشکان مبتلا به کووید-19

دوره 64، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 2775-2790

محمدحسن آسایش؛ مسعود محسن الحسینی؛ فهیمه باهنر