کلیدواژه‌ها = مردان
پیش‌بینی اقدام به خودکشی بر اساس عزت نفس و هراس از اجتماع در مردان با گرایش به هم‌جنس

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 861-869

سید جلیل جبلی؛ ابراهیم دهقانی اشکذری؛ محمد جواد صادقی


پیش‌بینی اقدام به خودکشی بر اساس سلامت روان در مردان با گرایش به هم‌جنس

دوره 62، شماره 4.1، آذر و دی 1398، صفحه 502-510

سید جلیل جبلی؛ ابراهیم دهقانی اشکذری؛ محمد جواد صادقی


مقایسه سطح سرمی سرب در مردان وابسته به مواد مخدر خوراکی با گروه سالم

دوره 52، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 129-132

حسین صالحی؛ احمدرضا صیادی؛ رقیه زارع؛ نرگس سلطانپور؛ آیدین حسین پور