کلیدواژه‌ها = انگیزش تحصیلی
آموزش الکترونیکی مسأله‌محور بر میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی

دوره 66، شماره 4، مهر و آبان 1402

مهدی بدلی؛ نازنین شفیعی فر؛ زهرا بختیاری زاده


نقش میانجی‌گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر

دوره 62، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 1562-1573

اعظم امیری؛ مهدی زارع بهرام آبادی؛ حسن حیدری؛ حسین داودی