کلیدواژه‌ها = الگوهای ارتباطی
اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر بر الگوهای ارتباطی زوجین

دوره 65، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 1313-1324

مهدی حسین زاده بندقیری؛ منصور سودانی؛ مریم غلامزاده جفره