کلیدواژه‌ها = علائم افسردگی
مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی و تن آرامی به شیوه گروهی بر علائم افسردگی پرستاران

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 802-811

بهارک مرشد سلوک؛ داود تقوایی؛ محمدرضا بیات


مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت با درمان مثبت گرا بر علایم افسردگی، بهزیستی روان شناختی و هدف در زندگی زنان مبتلا به عروق کرنر

دوره 64، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 3399-3409

فاطمه منفرد پویا؛ سعید ملیحی الذاکرینی؛ مروارید احدی؛ محمدرضا صیرفی؛ غلامرضا صرافی فروشانی


اثربخشی روان درمانی تحلیلی گروهی بر علائم افسردگی بیماران افسرده

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 231-237

علیرضا واحدی؛ کامیان خزایی