کلیدواژه‌ها = پریشانی روان‌شناختی
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر اجتناب تجربه‌ای و پریشانی روان‌شناختی دختران با تجربه خشونت خانگی

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

زینب قاسمی؛ سعیده خاکی؛ ماندانا متین زاده


نقش باورهای فراشناختی و اجتناب تجربه‌ای در پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی با میانجیگری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2970-2982

مومنه قادری؛ فریده دوکانه ای فرد؛ پانته آ جهانگیر؛ احمد وثوق تقی دیزج


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان‌شناختی و مشکلات خواب در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3066-3077

فرحناز دانش نیا؛ حسین داودی؛ داود تقوایی؛ حسن حیدری


اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر فرسودگی زناشویی و پریشانی روان‌شناختی زنان نابارور

دوره 61، شماره 6.1، بهمن و اسفند 1397، صفحه 320-329

مهرانگیز فرازمند؛ ساسان ابراهیمی