کلیدواژه‌ها = خیانت زناشویی
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بخشودگی بین فردی و صمیمت زناشویی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی

دوره 62، ویژه (روانشناسی)، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1825-1833

فاطمه قلی زاده؛ مونا فدایی؛ نگین سلیمانی؛ مریم خروشی