کلیدواژه‌ها = گروه های آموزشی
ارزیابی مهارت های مدیریتی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2309-2319

فاطمه پورحاجی؛ علی وفایی نجار؛ فهیمه پورحاجی؛ محمدحسین دلشاد؛ رویا پورحاجی؛ حسین ابراهیمی پور