کلیدواژه‌ها = رفتاردرمانی دیالکتیک
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر اجتناب تجربه‌ای و پریشانی روان‌شناختی دختران با تجربه خشونت خانگی

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

زینب قاسمی؛ سعیده خاکی؛ ماندانا متین زاده


اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر دلزدگی زناشویی و دلبستگی زوجی کارکنان دارای تعارض کار و خانواده

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 629-641

ربابه کشاورز محمدی؛ جراره جمشیدی؛ فاطمه خویینی


اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر تحمل پریشانی و اضطراب درد در افراد مبتلا به سندروم روده تحریک‌پذیر

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2436-2445

رسول روشن چسلی؛ اعظم عاشوری؛ مسلم مهدی خانلو؛ زهرا پارسی نژاد