کلیدواژه‌ها = تمایزیافتگی
نقش میانجی تاب آوری در ارتباط بین تمایزیافتگی و دلزدگی زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره

دوره 65، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 693-700

محمدرضا مهدی قلی؛ فریده دوکانه ای فرد؛ پانته آ جهانگیر


مقایسه تمایز یافتگی خود، بخشودگی بین فردی و ناگویی خلقی در معلمان زن با رضایت زناشویی بالا و پایین

دوره 63، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 3078-3087

علیرضا حیدری؛ پرویز عسگری؛ سعید بختیارپور؛ علیرضا حیدرئی؛ فریبا حافظی