کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
طراحی و اعتبار سنجی مدل ارتقاء سرمایه فکری با رویکرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 66، شماره 5، آذر و دی 1402

آسیه ملک جعفریان؛ مسعود طاهری لاری؛ محمود قربانی؛ انیس ایرانمنش؛ علی وفایی نجار


مقایسه‌ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار و زنان عادی در شهرستان هرسین

دوره 66، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 313-338

خدیجه بابایی؛ علی روشنایی؛ حسین جمالی آشتیانی


تبیین عوامل مرتبط با ارتقا سرمایه فکری با رویکرد سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 65، شماره 4، مهر و آبان 1401

آسیه ملک جعفریان؛ مسعود طاهری لاری؛ محمود قربانی؛ انیس ایرانمنش؛ علی وفایی نجار