کلیدواژه‌ها = امید درمانی
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری و امیددرمانی بر انسجام روانی و خوددلسوزی در بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه شهر تهران

دوره 65، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 46-58

مژگان اسدی لویه؛ اقبال زارعی؛ عبدالوهاب سماوی؛ کبری حاجی علیزاده


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر سبک زندگی آدلری و امیددرمانی بر انسجام روانی و همدلی در بیماران مبتلا به اسکلروزیس چندگانه شهر تهران

دوره 64، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3494-3504

مژگان اسدی لویه؛ اقبال زارعی؛ عبدالوهاب سماوی؛ کبری حاج علیزاده