کلیدواژه‌ها = کووید- ۱۹
ارایه الگوی داینامیکی اخبار جعلی در دوران شیوع کووید-۱۹ با توجه به مولفه های ارزش ویژه برند

دوره 64، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3889-3901

داود آرین نژاد؛ علیرضا پویا؛ هادی بستام؛ علی حسین زاده


عوامل موثر بر مثبت گرایی در رفتار سازمانی در زمان شیوع کووید- ۱۹

دوره 63، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 2498-2510

امیر رضا پارسامهر؛ سید جعفر موسوی؛ حسین سلطانی؛ محمد سنایی


طراحی مدل بومی رقابت‌پذیری مطبوعات ایران در دوران شیوع کووید- ۱۹

دوره 63، ویژه (روانشناسی)، خرداد و تیر 1399

سید محمد زهیر غرضی؛ عطالله ابطحی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ ندا سلیمانی؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی