کلیدواژه‌ها = P53
بررسی ایمونوهیستولوژیک بیانHER2 و P53 در مننژیوم و ارتباط آنها با درجه هیستولوژیک

دوره 60، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 618-626

سید عباس طباطبایی یزدی؛ نوید فتحی؛ لیدا جراحی؛ مهدی فروغیان؛ هادی رزم آزا؛ فرزانه فرزام؛ معصومه صفایی؛ مهسا اکبری عریانی


اهمیت فاکتورهای پیش آگهی (ER ,PR ,P53) در سرطان پستان و ارتباط آنها با مرحله بیماری

دوره 57، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 457-463

سودابه شهید ثالث؛ ساره حسینی؛ سعیده احمدی سیماب؛ محمدرضا قوام نصیری