کلیدواژه‌ها = سندرم متابولیک
مقایسه اثربخشی درمان دارویی و تغییر سبک زندگی بر اساس مدل فرانظریه ای در سه شاخص بیماران سندروم متابولیک شهر تهران در سال 1396

دوره 63، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 2370-2379

پرویز مرادیان زند؛ حسن احدی؛ حمیدرضا رحمانی؛ غلامرضا صرامی


بررسی میزان فراوانی سندرم متابولیک در زنان بستری در بخش روانپزشکی

دوره 54، شماره 4، آذر و دی 1390، صفحه 230-237

وحید سعادتیان؛ سحر قره؛ محمد تقی شاکری؛ مریم عمادزاده؛ شیرین طراز جمشیدی؛ علی عمادزاده