کلیدواژه‌ها = زنان متأهل
تعداد مقالات: 4
2. مقایسه اثربخشی درمان مثبت نگر و معنادرمانی بر دشواری تنظیم هیجان زنان

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399

راضیه دیدنی؛ مصطفی تبریزی؛ مژگان مردانی راد؛ ابوالفضل کرمی