کلیدواژه‌ها = زنان متأهل
مقایسه اثربخشی درمان مثبت نگر و معنادرمانی بر دشواری تنظیم هیجان زنان

دوره 63، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 2977-2985

راضیه دیدنی؛ مصطفی تبریزی؛ مژگان مردانی راد؛ ابوالفضل کرمی