کلیدواژه‌ها = میزان بروز
بروز استاندارد شده سنی سرطان‌های شایع شهرستان تربت‌جام در سال 1393

دوره 62، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1823-1833

نجیب الله بااراده؛ محمد افکار؛ طاهره پریشان کردیانی؛ گیتا پور شاهی


اپیدمیولوژی سرطانهای شایع در استان خراسان رضوی در سال 1387

دوره 57، شماره 8، بهمن و اسفند 1393، صفحه 926-931

نجیب الله بااراده بااراده؛ مسعود میرزایی؛ مینا زمانی