کلیدواژه‌ها = امید
مدل پیش‌بینی امید بر اساس حمایت اجتماعی و معنای زندگی با میانجیگری عزت‌نفس در دانشجویان

دوره 67، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403

زهره ظهوری زنگنه؛ سوزان امامی پور؛ آنیتا باغداساریانس


اثربخشی پذیرش و تعهد بر امید و مدیریت درد بیماران مولتیپل اسکلروزیس

دوره 63، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 2276-2284

طاهره امامی رودی؛ نسیم خداقلی پور؛ زینب صدر؛ محیا مشهدی بفروئی؛ مریم کج کلاهی؛ محبوبه قدمی