مقایسه اثرات و عوارض بی حسی نخاعی یکطرفه با دو طرفه در جراحی ارتوپدی اندام تحتانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 - استادیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 رزیدنت بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه
محدودیت بلوک سمپاتیک در بی حسی نخاعی تغییرات همودینامیک را ممکن است به حداقل برساند. این مطالعه مزایا و معایب بی حسی نخاعی استاندارد را با بی حسی نخاعی یکطرفه در جراحی ارتوپدی اندام تحتانی مقایسه کرده است.
روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی آینده نگر تصادفی از فروردین ماه تا اسفند ماه 1390 در بیمارستان قائم انجام شده است.بیماران به طور تصادفی به دو گروه 36 نفره تقسیم شدند. بی حسی نخاعی با بوپیواکائین هیپرباریک 5/0% با سوزن Quincke  شماره 25 در دو گروه بیماران با ASA I-II که به اتاق عمل جراحی ارتوپدی مراجعه کرده بودند انجام شد. در گروه A بیمار در وضعیت نشسته با cc5/2 بوپیواکائین هیپرباریک بی حسی نخاعی انجام شد و بلافاصله در وضعیت سوپاین قرار گرفت. در گروه B بیمار در وضعیت دکوبیتوس لاترال به طوری که اندام هدف در پایین باشد قرار گرفت و سپس بی حسی نخاعی با cc5/1 بوپیواکائین سرعت s30/ml1 انجام شد و مدت 20 دقیقه در این وضعیت بود و بعد به وضعیت سوپاین منتقل شد. اطلاعات به دست آمد هبا نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
اطلاعات دموگرافیک مشابه هم بودند. زمان شروع بلوک حسی و حرکتی در گروه A  کمتر بود. (00/0p=)، اما مدت زمان بلوک حرکتی و حسی در گروه B  کمتر بود (5%p‹).میزان موفقیت بی حسی نخاعی یکطرفه در گروه B حدود 45/94% بود و در دو بیمار بی حسی نخاعی  دوطرفه شد. بروز عوارض (تهوع، سردرد، هیپوتانسیون) در گروهB  کمتر بود (02/0p=).
نتیجه گیری
بی حسی نخاعی یکطرفه با تکنیک دوز کم، حجم پائین، تزریق آهسته ایجاد بلوک کافی حسی و حرکتی کرده و همراه با ثبات همودینامیک می باشد. رضایت بیماران بهتر بوده و بروز عوارض نخاعی کمتر بوده و از بلوک غیر لازم طرف مقابل جلوگیری می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Effect and Complication of Unilateral Spinal Anesthesia versus Standard Spinal Anesthesia in Orthopedic Surgery of Lower Limb

نویسندگان [English]

  • Seyyed-Mostafa Moosavi Tekye 1
  • Mohamad Alipour 2
  • Ehsanolah Ghorbanian 3
1 Associate professor of Anesthesiology, Mashhad Universitiy of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant professor of Anesthesiology, Mashhad Universitiy of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Resident of Anesthesiology, Mashhad Universitiy of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Restricted sympathetic block during spinal anesthesia may minimize hemodynamic change. This prospective randomized study compared unilateral and bilateral spinal anesthesia with respect to intra and postoperative advantage and complication of each technique.
Materials and Methods
Spinal anesthesia with 0.5% hyperbaric bupivacaine and 25G Quincke needle was induced in two group of patients with physical status ASA I-II admitted to orthopedic surgeries. In group A dural puncture was performed with the patient in sitting position with 2.5cc hyperbaric bupivacaine and then in supine positon. In group B dural puncture was performed with the patient in lateral decubitus position with 1.5cc hyperbaric bupivacaine with the line operated down ward .The speed of injection was at 1ml/30s. duration of lateral decubitus positon was twenty minutes.
Results
Demographical data were similar. The onset time of sensory and motor block was significantly shorter in group A (p=0.00). Duration of motor and sensory block was shorter in group B (p< 5%). The success rate of unilateral spinal anesthesia in group B was 94.45%. Two patient's spinal block Spread to the nondependent side. The incidence of complication (Nusea, headache, hypotension) was lower in group B. (p=0.02).
Conclusion
Unilateral spinal anesthesia with low dose, low volume and low flow injection technique provides adequate sensory and motor block and stable hemodynamic parameters in orthopedic surgery of lower limb. Patients Satisfacation also was better and avoids unnecessary paralysis on the non operated side

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bupivacaine
  • Lower limb
  • Spinal anesthesia