بررسی فراوانی عفونت سارکوسیستیس درگوسفند‎های ذبح شده در کشتارگاه مشهد، به روش و ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژی در طی سال‎های 93-92

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار آسیب شناسی، گروه آسیب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 متخصص پزشکی مولکولی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه
آلودگی به سارکوسیستیس یکی از شایع‎ترین عفونت‎های تک یاخته‎ای مشترک بین انسان و دام می‎باشد. باتوجه به اهمیت بهداشتی این انگل، در مطالعه حاضر میزان آلودگی به کیست‎های ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیستیس در گوسفند ذبح شده درکشتارگاه صنعتی مشهد مورد بررسی قرارگرفت.
روش کار
در این مطالعه مقطعی، 105 لاشه گوسفند در طی فروردین ماه سال 92 تا دی ماه 93 جمع آوری گردید، نمونه برداری از مری، دیافراگم، قلب و عضلات بین دنده‎ای آنها تهیه و به منظور یافتن کیست‎های ماکروسکوپی و میکروسکوپی، نمونه‎های تهیه شده به دو روش مشاهده مستقیم (ماکروسکوپی) و هیستوپاتولوژی مورد بررسی قرار گرفتند. اساس تشخیص کیست‎های میکروسکوپی، تهیه لام ازنمونه‎ها و رنگ آمیزی هما توکسیلین ائوزین، سپس مشاهده میکروسکوپی برادی زوآیت‎های انگل بوده است. آنالیز آماری با نرم افزار Spss صورت گرفته و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شده است.
نتایج
در بررسی نمونه‎های مربوط به هر کدام از لاشه‎های گوسفندان از لحاظ وجود کیست سارکوسیستیس، در روش ماکروسکوپی 28/34% و در روش هیستوپاتولوژی90/81%، مثبت تشخیص داده شدند. همچنین اختلاف آماری معنی داری بین میزان آلودگی در عضلات مختلف، مشاهده گردید (05/0≤ p). در بررسی ماکروسکوپی بیشترین موارد آلودگی به سارکوسیستیس در دیافراگم و در روش میکروسکوپی مربوط به قلب بود. آلودگی در جنس نر بیشتر از ماده مشاهده شد. آلودگی به سارکوسیستیس درسن زیر یک سال بیشتر بوده است.                                                                                    
نتیجه ­گیری
پیشنهاد می‎شود بررسی دقیق لاشه‎ها و حذف موضعی یا کلی لاشه‎ها درکشتارگاه، صورت پذیرد و همچنین از مصرف گوشت‎های گوسفند به صورت کبابی و نیم پز خودداری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Sarcocystis infection in slaughtered sheep by macroscopic and histopathologic method in Mashhad

نویسندگان [English]

 • Fariba Berenji 1
 • Hamid Behniafar 2
 • Nona Zabolinejad 3
 • َAbdolmajid Fata 4
 • Maryam Salehi 5
 • Fatemeh Sadabadi 6
1 Department of parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Department of parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Department of pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Cutaneous Leishmaniasis Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Department of Community Medicine , Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
6 Department of parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sarcocystis infection is one of the most common zoonotic protozoon diseases caused by different sarcocystis spp. Due to the importance of this infection in public health, the infection rate of macroscopic cysts in sheep of Mashhad slaughterhouse, was investigated in this study. (March2013 –Dec2014)
Materials and Methods: In this cross sectional study, 105 slaughtered sheep were selected randomly and their esophagus, diaphragm, heart, tongue and intercostal muscles were separated. In order to find cysts, the samples were examined by two methods: direct observation for macroscopic cysts and finding microscopic cysts by histopathology, hematoxilin staining and microscopic investigation for bradyzoites of parasite. SPSS version 18 (SPSS Inc., IL, USA) was used for all statistical analyses. The level of statistical significance was set at p<0.05.
Results: In macroscopic examination 34.28% of samples had macroscopic cysts. In microscopic examination 81.90% were positive.  The results showed the significant difference between different muscles and microscopic cysts (Pvalu<0.05). Macroscopy: diaphragm was the most infected. Microscopy: Heart was the most infective. Infections in males were more than females. Infection in sheep less than one-year-old was higher.
 Conclusion: It is suggested to avoid eating raw and undercooked meat and conduct preventive measures such as closer inspection of carcasses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sarcocystis
 • sheep
 • histopathology
 • Mashhad
 1. 1 -Dubey JP, Speer CA, Fayer R. Sarcocystosis of animals and man. Florida: CRC Press; 1989. P. 95-9.

  1. Dalimi A, Arshad M, GhaffariFar F. Assessment of Sarcocystis infection in slaughtered goats by different methods. Animal and fisheries sciences. Tehran: Tarbiat Modarres University; 2009.

  3- Nevole M, Lukesová D. Methods of direct detection of Sarcocytosis and their diagnostic reliability. Veterinarni Med 1981; 26:581-4.

  4- Fallah M, Matini M, Beygomkia E, Mobedi I. Study of zoonotic tissue parasites (Hydatid Cyst, Fasciola, Dicrocoelium and Sarcocystis) in Hamadan Abattoir. Avicenna J Clin Med 2010; 17:5-12.

  5- Razmi G, Rahbari S. Survey on Sarcocytosis in domesticated ruminants slaughtered in Tehran and Golestan provinces. IVJ 2000; 4:39-46.

  6- Dehaghi MM, Fallahi M, Sami M, Radfar MH. Survey of Sarcocystis infection in slaughtered sheep in Kerman Abattoir, Kerman, Iran. Comparat Clin Pathol 2013; 22:343-6.

  1. Afshar AB, Naghshineh R, Neshat H. Incidence of sarcosporidiosis in sheep in Iran. Trop Anim Health Prod 1974; 6:192.
  2. Shekarforosh S, Ahmadi B. Sarcocytosis infection in slaughtered cattle in Isfahan and health care. J Res Develop 2004; 64:102-4.

  9- Dalimi A, Payekari H, Esmaeilzadeh M, Valizadeh M, Karimi GR, Motemedi GR, et al. Simultaneous molecular detection of Neisseria meningitidis and Haemophilus influenzae. Pathobiol Res 2008; 15:11.

  10- Shekarforosh S, Ahmadi B. Sarcocystis infection in slaughtered cattle in Isfahan and health care. J Res Develop 2004; 64:102-4.

  11- Derakhshande K, Gharaghozlo M. Ample review of Sarcocystis cysts in cows slaughtered in slaughterhouse, Hamadan, the two digestion methods and pathology. J Tehran Univ Med 2001; 56:73-9.

  12- Najafian HR, Mohebali M, Keshavarz H. Study on frequency of Sarcocystis spp. by macroscopic and microscopic methods in slaughtered cattle in Shariar district and their public health importance. Pajouhesh Sazandegi 2007; 77:15-9.

  13- Dehaghi MM, Fallahi M, Sami M, Radfar MH. Survey of Sarcocystis infection in slaughtered sheep in Kerman Abattoir, Kerman, Iran. Comparat Clin Pathol 2013; 22:343-6.