تأثیرمیزان استفاده از شبکه‎های اجتماعی مجازی با نقش میانجی گری کیفیت زندگی بر سلامت عمومی‎ورزشکاران جانباز و معلول ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیرمیزان استفاده از شبکه‎های اجتماعی مجازی با نقش میانجی گری کیفیت زندگی بر سلامت عمومی‎ورزشکاران جانباز و معلول ایران بود.
روش کار: روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می­باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه ورزشکاران جانباز و معلول ایران در سال 1397 تشکیل داده است. روش نمونه­گیری به صورت تصادفی خوشه‎ای چند مرحله‎ای بود. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 384 نفر و در مجموع 390 پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور جمع آوری داده‎ها از پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده ازشبکه‎های اجتماعی مجازی، کیفیت زندگی رولند و همکاران (2006) و پرسشنامه سلامت عمومی‎(GHQ) گلدبرگ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌هایt  تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون خطی و نرم افزار آماری نرم افزار SPSS نسخه 22 در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که بین شبکه‎های اجتماعی مجازی با سلامت عمومی‎رابطه معنی داری وجود ندارد ولی تأثیر متغیر میانجی کیفیت زندگی در رابطه علی شبکه‎های مجازی اجتماعی با سلامت عمومی‎معنادار است (001/0≥ P).
نتیجه گیری: به نظر می‎رسد که شبکه اجتماعی زمانی که به عنوان حامی‎و تقویت کننده باشد، می‎تواند کیفیت زندگی را بالا برده و به تبع آن سلامت عمومی ‎را ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of using virtual social networks with the role of mediating quality of life on general health of War veterans and disabled athletes in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Zamani 1
  • Ali Zarei 2
  • Hamid Sajjadi Hazaveh 3
  • Zahra Haji Anzhai 3
1 PhD Candidate of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the effects of using virtual social networks with the mediating role of quality of life on general health of veteran and disabled athletes in Iran.
Methods: The research method is descriptive and correlational. The statistical population of this study consisted of all veteran and handicapped athletes of Iran in 1977. The sampling method was multistage cluster random sampling. According to Morgan table, the sample size was 384 and a total of 390 questionnaires were collected. A researcher-made questionnaire on the use of virtual social networks, Roland et al (2006) and Goldberg General Health Questionnaire (GHQ) were used for data collection. Data were analyzed using one-sample t-test, Pearson correlation coefficient and linear regression coefficient and SPSS software version 22 at the significant level of 0.05.
Results: The results showed that there is no significant relationship between virtual social networks and public health, but the mediating effect of quality of life in the causal relationship between social networks and public health is significant (P≥0.001).
Conclusion: It seems that social networking as a supporter and enhancer can improve the quality of life and consequently promote public health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Networks
  • Quality of Life
  • Public Health
  • Physical Activity
  • Veterans
  • Disabled