مقایسه توانمندی‎های شخصیتی، سبک های شخصیتی مقابله با استرس و خودکارآمدی در دو گروه از زنان (خانه دار و معلم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 گروه روانشناسی بالینی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، مرکز اصفهان، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه این است که آیا بین توانمندی‎های شخصیتی، سبک‎های مقابله با استرس و خودکارآمدی در گروه زنان خانه دار و معلمان زن تفاوت معنا داری وجود دارد؟
روش کار: پژوهش حاضر براساس روش‌های توصیفی، و با رویکرد علی – مقایسه‌ای صورت گرفته است و با توجه به حجم جامعه مورد دسترسی تعداد 180 نفر برای هر گروه به صورت تصادفی انتخاب شدند.
نتایج: در بررسی فرضیه نتایج نشان داد که میانگین دو گروه زنان خانه دار (31/238) و زنان معلم (22/266) در متغیر توانمندیهای شخصیتی تفاوت معناداری با یکدیگر دارد(05/0p<) و زنان معلم با میانگین( 22/30 )و زنان خانه دار با (20/28)  درسبک مسئله مدار تفاوت معناداری با یکدیگر دارد(05/0p<) و نیز میانگین دو گروه زنان معلم (02/59) و زنان خانه دار (58.66) در متغیر خودکارآمدی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد(05/0p>).
نتیجه گیری: معلمان از نظر توانمندی‎های شخصیتی خرد، انسانیت، شجاعت، عدالت، خویشتن داری و تعالی بالاتر از زنان خانه دار و زنان معلم از سبک‎های مسئله مدار  برای مقابله با موقعیت‎های استرس زا  و زنان خانه دار از سبک‎های هیجانی استفاده می‎کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of personality abilities, coping styles, and self-efficacy in two groups of women (housewife and teacher)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rabbani 1
  • Samira Elhami 2
  • Zohreh Ghodrati Esfahani 3
  • Noushin Fathollahzadeh 4
1 General Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
2 Department of Clinical Psychology, Torbat-e-Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e-Jam, Iran.
3 MSc Student in Family Counseling, Isfahan Branch, Payame Noor University, Isfahan, Iran.
4 Master of Clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to compare the personality abilities, coping styles and self-efficacy in two groups of female housewives and second-grade female teachers in Kashan.
Methods: In this research, descriptive method has been used with causal-comparative approach. The population of this study consisted of all second-grade female teachers in Kashan city in 2012-2013 and female housewives of Kashan who were selected by random sampling method in two groups of 180 people. To collect the data, Personality Inventory Questionnaire was used by Patterson and Seligman (2004), Andler & Packer Stress Coping Style Questionnaire (1990) and General Sherer et al. (1982) Self-efficacy Questionnaire. In order to analyze the data The independent t-test and variance analysis were used for t-test.
Results: The results showed that there was a significant difference between the two groups of housewives (468.05) and female teachers (490.54) in personality abilities (p <0.05), and female teachers with an average of 59.556 problem-oriented circles and housewives In addition, the average score of 0.833 was more than the other types of excitement circuit, and there was no significant difference between the two groups of housewives (60.41) and female teachers (58.92) in the self-efficacy variable (p> 0.05).
Conclusion: So, it can be concluded that teachers are more skilful in dealing with stressful situations and housewives in terms of personality abilities, humanity, courage, justice, mediation and excellence than housewives and female teachers. They use emotional styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality abilities
  • stress coping styles
  • self-efficacy