مهاجرت و تعلق ملی؛ تعلق ملی بر مهاجرت خارج از کشور با استراتژی نظریه زمینه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی قوچان، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه گرایش روز افزون مهاجرت به خارج از کشور، تحت شرایط مختلف که بعضا به صورت یک امر اپیدمیک درآمده است، می تواند آثار مخربی بر بخش های اساسی جامعه داشته باشد. عوامل متعددی بر این پدیده اثرگذار است. این تحقیق تلاش کرده است برای روشن شدن عوامل موثر، به واکاوی زمینه‌ها و فرایندهای اجتماعی به کشف زوایای پنهان مهاجرت از کشور در ارتباط با تعلق ملی بپردازد. روش تحقیق کیفی بوده و از نظریه زمینه ای به عنوان روش اجرای تحقیق استفاده گردید. بر اساس نمونه گیری هدفمند تحقیق و در نظر گرفتن معیار اشباع نظری ، تعداد 20 مهاجر ایرانی مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. از نتایج به دست آمده تعداد 69 مفهوم کلی و 22 مقوله اصلی استخراج گردید که در مدل پارادایمی به شرایط علی، زمینه ای، راهبردی، مداخله گر و پیامدی منقسم گردید. مقوله هسته ای تحقیق «تعلق ملی به‌مثابه برآیند آرمان‌گرایی جمعی و منفعت‌طلبی فردی» برگزیده شد که سایر مقولات اصلی را دربرمی گیرد. از میان مقوله‌ها، «مواجهه با دریافت‌های متنوع و فرصت‌های جذب، انگیزش‌های خانوادگی، احساس تعلق، ساختارهای ناخوشایند، ناعادلانه بودن مزایا، تجارب پیرامونی از مهاجرت و الگوی روابط اجتماعی» به‌عنوان شرایط علی مهاجرت از کشور شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Migration and Nationality; National affiliation with immigration abroad with a grounded theory strategy

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sadeghi 1
  • Hossein Dehghan 2
  • Mahdi kermani 3
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Quchan Branch, Islamic Azad University of Quchan, Iran
2 PhD Student, Department of Social Sciences, Quchan Branch, Islamic Azad University of Quchan, Iran
3 Assistant Professor in Department of social science, Ferdowsi university, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract         
Today, the growing trend of emigration abroad, under various conditions, which has sometimes become an epidemic, can have devastating effects on key sections of society. Several factors affect this phenomenon. This research has tried to clarify the effective factors, to analyze the social contexts and processes to discover the hidden angles of emigration in relation to national belonging. The research method was qualitative and Grand Theory was used as the research method. Based on purposing sampling taking into account the criterion of theoretical saturation, 20 Iranian emigrants' semi-structured interviews were used. From the obtained results, 69 general concepts and 22 main categories were extracted, which were divided into causal, contextual, strategic, interventionist and consequential conditions in the paradigm model. The central focus of the study was "national affiliation as a result of collective idealism and individual utilitarianism," which includes other major categories. Among the categories, "exposure to diverse perceptions and opportunities for attraction, family motivations, sense of belonging, unpleasant structures, unfairness of benefits, experiences of emigration and the pattern of social relations" were identified as conditions for emigration from the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emmigration
  • belonging
  • national belonging
  • Grand Theory