تاثیر مداخله روان‌درمانی مثبت‌گرا بر ناتوانی عملکردی و ادراک درد زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم-آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه: روماتیسم یک عامل شایع دردهای مفصلی و ناتوانی جسمی در بیماران محسوب می­شود. مطالعات نشان می­دهند که این بیماری معمولاً در سنین بالا بروز می­کند و در زنان فراوانی بیشتری نسبت به مردان دارد. هدف پژوهش حاضر تاثیر مداخله روان­درمانی مثبت­گرا بر ناتوانی عملکردی و ادراک درد زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید شهر خرم­آباد در سال 1398بود. روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه آزمایشی و گواه می­باشد. جامعه آماری کلیه زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید شهر خرم­آباد بود. روش نمونه­گیری به صورت در دسترس از بین زنان مبتلا به روماتیسم 40  نفر انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. در شرایط یکسان و همزمان، پیش­آزمون با پرسشنامه­های ناتوانی عملکردی و ادراک درد از هر دو گروه به عمل آمد. سپس مداخله روان­درمانی مثبت­گرا رشید و سلیگمن (2013) به مدت 8 جلسه 90 دقیقه­ای بر روی گروه آزمایشی اجرا شد ولی گروه گواه مداخله­ای دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات مجدداً از هر دو گروه پس­آزمون گرفته شد. یافته­ها: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره و تک متغیره نشان دادکه مداخله روان­درمانی مثبت­گرا بر کاهش ناتوانی عملکردی و ادراک درد بیماران تاثیر معناداری داشته است (01/0>P).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می­توان بیان داشت روان­درمانی مثبت­گرا باعث کاهش ناتوانی عملکردی و ادراک درد در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید شده است. لذا در کنار درمان پزشکی می­­توان از این درمان جهت کاهش ناتوانی عملکردی و ادراک درد این بیماران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of psychotherapy-positive intervention on functional disability and pain perception in women with rheumatism

نویسندگان [English]

  • Masoud Sadeghi 1
  • Zahra Moradi 2
1 Faculty member of the Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 PhD Student in Counseling, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Rheumatism is a common cause of joint pain and physical and mental disability in patients. Studies show that the disease usually occurs in old age and is more common in women than men. The aim of the present study was to investigate the effect of positive psychotherapeutic intervention on functional disability and pain perception of women with rheumatoid arthritis in Khorramabad. The research method is semi-experimental with pre-test and post-test design with experimental and control group. The statistical population was all women with rheumatoid arthritis in Khorramabad. The available sampling method was selected from 40 women with rheumatism and randomly assigned to two experimental and control groups (20 people per group). Under the same circumstances, the experiment was conducted with questionnaires for functional disability and pain perception from both groups. Then, positive, psychotherapeutic intervention was performed on the experimental group for 8 90-minute sessions, but the control group did not receive any intervention. After the meetings, both groups were re-tested. Results: The results of multivariate and univariate analysis of covariance showed that positive psychotherapeutic intervention had a significant effect on reducing functional disability and pain perception of patients (P <0.01).
Conclusion: According to the results of this study, it can be said that positive psychotherapy has reduced functional disability and pain perception in women with rheumatoid arthritis. Therefore, along with medical treatment, this treatment can be used to reduce functional disability and pain perception of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychotherapy
  • positivism
  • functional disability
  • pain perception
  • rheumatoid arthritis
  • women