تاثیر مداخله روان‌درمانی مثبت‌گرا بر ناتوانی عملکردی و ادراک درد زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم-آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه: روماتیسم یک عامل شایع دردهای مفصلی و ناتوانی جسمی در بیماران محسوب می­شود. مطالعات نشان می­دهند که این بیماری معمولاً در سنین بالا بروز می­کند و در زنان فراوانی بیشتری نسبت به مردان دارد. هدف پژوهش حاضر تاثیر مداخله روان­درمانی مثبت­گرا بر ناتوانی عملکردی و ادراک درد زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید شهر خرم­آباد در سال 1398بود. روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه آزمایشی و گواه می­باشد. جامعه آماری کلیه زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید شهر خرم­آباد بود. روش نمونه­گیری به صورت در دسترس از بین زنان مبتلا به روماتیسم 40  نفر انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 20 نفر) جایگزین شدند. در شرایط یکسان و همزمان، پیش­آزمون با پرسشنامه­های ناتوانی عملکردی و ادراک درد از هر دو گروه به عمل آمد. سپس مداخله روان­درمانی مثبت­گرا رشید و سلیگمن (2013) به مدت 8 جلسه 90 دقیقه­ای بر روی گروه آزمایشی اجرا شد ولی گروه گواه مداخله­ای دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات مجدداً از هر دو گروه پس­آزمون گرفته شد. یافته­ها: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره و تک متغیره نشان دادکه مداخله روان­درمانی مثبت­گرا بر کاهش ناتوانی عملکردی و ادراک درد بیماران تاثیر معناداری داشته است (01/0>P).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه می­توان بیان داشت روان­درمانی مثبت­گرا باعث کاهش ناتوانی عملکردی و ادراک درد در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید شده است. لذا در کنار درمان پزشکی می­­توان از این درمان جهت کاهش ناتوانی عملکردی و ادراک درد این بیماران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of psychotherapy-positive intervention on functional disability and pain perception in women with rheumatism

نویسندگان [English]

 • Masoud Sadeghi 1
 • Zahra Moradi 2
1 Faculty member of the Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 PhD Student in Counseling, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Rheumatism is a common cause of joint pain and physical and mental disability in patients. Studies show that the disease usually occurs in old age and is more common in women than men. The aim of the present study was to investigate the effect of positive psychotherapeutic intervention on functional disability and pain perception of women with rheumatoid arthritis in Khorramabad. The research method is semi-experimental with pre-test and post-test design with experimental and control group. The statistical population was all women with rheumatoid arthritis in Khorramabad. The available sampling method was selected from 40 women with rheumatism and randomly assigned to two experimental and control groups (20 people per group). Under the same circumstances, the experiment was conducted with questionnaires for functional disability and pain perception from both groups. Then, positive, psychotherapeutic intervention was performed on the experimental group for 8 90-minute sessions, but the control group did not receive any intervention. After the meetings, both groups were re-tested. Results: The results of multivariate and univariate analysis of covariance showed that positive psychotherapeutic intervention had a significant effect on reducing functional disability and pain perception of patients (P <0.01).
Conclusion: According to the results of this study, it can be said that positive psychotherapy has reduced functional disability and pain perception in women with rheumatoid arthritis. Therefore, along with medical treatment, this treatment can be used to reduce functional disability and pain perception of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • psychotherapy
 • positivism
 • functional disability
 • pain perception
 • rheumatoid arthritis
 • women
 1. Leon L, Redondo M, Fernández-Nebro A, Gómez S, Loza E, Montoro M, Garcia-Vicuña R, Galindo M.
  Expert recommendations on the psychological needs of patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology
  international. 2018 Dec;38(12):2167-82.
  2. Lin MC, Lu MC, Livneh H, Lai NS, Guo HR, Tsai TY. Factors associated with sexual dysfunction in
  Taiwanese females with rheumatoid arthritis. BMC women's health. 2017 Dec;17(1):1-7.
  3. Ghorbanshiroudi S, Kalatbari J, Hajiabbasi A. Survey of depression and anxiety in patients with rheumatoid
  arthritis. Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2013 Apr 10;22(85):15-22.
  4. Moghimi N, Davatchi F, Rahimi E, Saidi A, Rashadmanesh N, Moghimi S, Ghafori H, Zandi P, Ahmadi N,
  Ghafori H, Moghimi M. WHO-ILAR COPCORD study (stage 1, urban study) in Sanandaj, Iran. Clinical
  rheumatology. 2015 Mar;34(3):535-43.
  5. Bahrami Rad M, Rafezi Z. Predicting Pain Acceptance Based on Perceived Stress and Coping Strategies in
  individuals with Rheumatoid Arthritis. QUARTERLY JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY. 2019 Feb
  20;7(28):151-66.
  6. Akhlaghi M, Askarishahi M, Sabzmakan L. Quality of life and related factors in rheumatoid arthritis patients.
  Journal of health research in community. 2016 Dec 10;2(3):1-1.
  7. Ilbeigi S, Yaghobi H, Mahjur M, Seghatoleslamy A. The comparison of 6 weeks of Kinesio taping and sole
  reflexology on pain intensity and functional disabilities in male with chronic low back pain. Journal of
  Practical Studies of Biosciences in Sport. 2018 Jan 21;5(10):57-66.
  8. Myasoedova E, Davis JM, Achenbach SJ, Matteson EL, Crowson CS. OP0009 Rising prevalence of functional
  disability in patients with rheumatoid arthritis over 20 years.
  9. Bodien YG, Martens G, Ostrow J, Sheau K, Giacino JT. Cognitive impairment, clinical symptoms and
  functional disability in patients emerging from the minimally conscious state. NeuroRehabilitation. 2020 Jan
  1(Preprint):1-0.
  10. Vinge L, Jakobsen J, Andersen H. Muscle weakness and functional disability in patients with myasthenia
  gravis. Muscle & nerve. 2019 Feb;59(2):218-23.
  11. Korn M, Gulledge C, Chen C, Moutzouros V, Makhni EC. Predictors of Functional Disability in Patients
  Undergoing Anterior Cruciate Ligament Reconstruction.
  12. Sepehrian Azar F, Isazadehgan A, Asadi Majreh S, Poursharifi H. Evaluation personality-cognitive model of
  generalized anxiety disorder to explain pain perception in people with chronic pain. journal of shahrekord
  university of medical sciences. 2017 Apr 15;19(1):32-41.
  13. Pour Haghighi, T. Dosti, Y.Mirzaeian, B. Fakhri, M. K. (2016). The effectiveness of group cognitive
  behavioral therapy on disease perception and pain perception in patients with rheumatoid arthritis. Scientific
  Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 20: 45-57.
  14. Siegert E, March C, Otten L, Makowka A, Preis E, Buttgereit F, Riemekasten G, Müller-Werdan U, Norman
  K. Prevalence of sarcopenia in systemic sclerosis: assessing body composition and functional disability in
  patients with systemic sclerosis. Nutrition. 2018 Nov 1;55:51-5.
  15. Hamzehpour Haghighi T, Dousty Y, Fakhri MK. Effectiveness of group cognitive behavioral therapy on
  illness and pain perception in patients with rheumatoid arthritis. Scientific Journal of Kurdistan University of
  Medical Sciences. 2015 Jul 10;20(3):45-57.
  16. Gerrits MM, van Marwijk HW, van Oppen P, van der Horst H, Penninx BW. Longitudinal association between
  pain, and depression and anxiety over four years. Journal of psychosomatic research. 2015 Jan 1;78(1):64-70.
  17. Turk DC, Gatchel RJ, editors. Psychological approaches to pain management: A practitioner's handbook.
  Guilford publications; 2018 May 7.
  18. Taklavi S, Azimi Seddig V. Comparison of the Perception of Pain and Alexithymia in Patients with
  Rheumatoid Arthritis, Familial Mediterranean fever and Healthy People. Journal of Research in Psychological
  Health. 2018 Aug 10;12(2):40-52.
  19. Afrooz G, Dalir M, Sadeghi M. The effectiveness of positive psychotherapy on body image, life expectancy
  and happiness in women with mastectomy experience. QJ Health Psychol. 2018 Mar 11;6:180-95.
  20. Chisari C, Chilcot J. The experience of pain severity and pain interference in vulvodynia patients: The role of
  cognitive-behavioural factors, psychological distress and fatigue. Journal of Psychosomatic Research. 2017
  Feb 1;93:83-9.
  21. Seligman ME, Ernst RM, Gillham J, Reivich K, Linkins M. Positive education: Positive psychology and
  classroom interventions. Oxford review of education. 2009 Jun 1;35(3):293-311.
  22. Behrad M, Makvand Hosseini S, Najafi M, Rezaei AM, Rahimian Boogar I. Comparison of Effectiveness of
  Positive Psychotherapy and Acceptance and Commitment Therapy on Aspects of Paine In Patients With
  Migraine. Journal of Psychological Studies. 2018 Apr 21;14(1):7-22.
 2. 23. BASHARPOOR S, KAZEMI N, SALEHI M. The Effectiveness of Positive Group Psychotherapy on SelfDetermination and Death Anxiety in Women with Breast Cancer.
  24. Ghasemi N, Goudarzi M, Mirderikvand F, Gholamrezaei S[The Effectiveness of Positive Psychotherapy on
  Psychosocial inflexibility and Self-Efficacy of Pain in Women with Chronic Pain (Persian)]. J Anesth Pain
  2019; 9(4):1-14.
  25. Yaghoobi A, Nesai Moghadam B. The effect of positive psychology intervention on the psychological wellbeing of adolescents. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2019 May 10;25(1):14-25.
  26. Tahan M. The Effectiveness of Positive Psychotherapy on the Feeling of Hope and Psychological Well-being
  of Vitiligo Patients. Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal (RRJ). 2019 May 10;8(2):133-42.
  27. Uliaszek AA, Rashid T, Williams GE, Gulamani T. Group therapy for university students: A randomized
  control trial of dialectical behavior therapy and positive psychotherapy. Behaviour Research and Therapy.
  2016 Feb 1;77:78-85.
  28. Calmels P, Béthoux F, Condemine A, Fayolle-Minon I. Low back pain disability assessment tools. InAnnales
  de readaptation et de medecine physique: revue scientifique de la Societe francaise de reeducation
  fonctionnelle de readaptation et de medecine physique 2005 Apr 26 (Vol. 48, No. 6, pp. 288-297).
  29. Sadatlari M, Bakhtiari A, Hedayti R, Soltani R, Ghorbani R. Comparison of stability and McKenzie exercises
  on pain and disability and Multifidus muscle size in women with chronic low back pain nonspecific. JRRS.
  2012;8(3):1-8.
  30. Mousavi SJ, Parnianpour M, Mehdian H, Montazeri A, Mobini B. The Oswestry disability index, the RolandMorris disability questionnaire, and the Quebec back pain disability scale: translation and validation studies of
  the Iranian versions. Spine. 2006 Jun 15;31(14):E454-9.
  31. Melzack R. The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods. Pain. 1975 Sep 1;1(3):277-
  99.
  32. Dworkin RH, Turk DC, Revicki DA, Harding G, Coyne KS, Peirce-Sandner S, Bhagwat D, Everton D, Burke
  LB, Cowan P, Farrar JT. Development and initial validation of an expanded and revised version of the Shortform McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ-2). PAIN®. 2009 Jul 1;144(1-2):35-42.
  33. Farnam A, Madadizade T. Effect of positive training on positive psychological states (character strengths) of
  female high school students. Positive psychology research. 2017 May 22;3(1):61-76.
  34. Khodabakhash R, Khosravi ZO, Shahangian S. Effect of positive psychotherapy in depression symptoms and
  character strengths in cancer affected patients. Positive Psychology. 2015 May 22;1(1):35-50.
  35. Mazlomi Barm Sabz A, Askari P, Makvandi B, Ehteshamzadeh P, Bakhtiarpour S. Comparing the
  effectiveness of positive-psychological intervention and emotional regulation training on Nar-Anon group's
  Character-Strength. Women Studies. 2019 Mar 21;10(27):159-77.
  36. Kraiss JT, Peter M, Chrispijn M, Trompetter HR, Stevens AW, Neutel E, Kupka RW, Bohlmeijer ET. Bpositive: a randomized controlled trial of a multicomponent positive psychology intervention for euthymic
  patients with bipolar disorder-study protocol and intervention development. BMC psychiatry. 2018
  Dec;18(1):1-3.
  37. Feig EH, Healy BC, Celano CM, Nikrahan GR, Moskowitz JT, Huffman JC. Positive psychology interventions
  in patients with medical illness: What predicts improvement in psychological state?. International Journal of
  Wellbeing. 2019 Jul 8;9(2).
  38. Shoshani A, Steinmetz S, Kanat-Maymon Y. Effects of the Maytiv positive psychology school program on
  early adolescents' well-being, engagement, and achievement. Journal of school psychology. 2016 Aug 1;57:73-
  92.
  39. Seligman ME, Ernst RM, Gillham J, Reivich K, Linkins M. Positive education: Positive psychology and
  classroom interventions. Oxford review of education. 2009 Jun 1;35(3):293-311.
  40. Reiter C, Wilz G. Resource diary: A positive writing intervention for promoting well-being and preventing
  depression in adolescence. The Journal of Positive Psychology. 2016 Jan 2;11(1):99-108.
  41. Jabbari M, Shahidi S, Mootabi F. Effectiveness of group intervention based on positive psychology in reducing
  symptoms of depression and anxiety and increasing life satisfaction in adolescent girls. Iranian Journal of
  Psychiatry and Clinical Psychology. 2015 Feb 10;20(4):296-87.
  42. Rahimi S, Borjali A, Sohrabi F. Effectiveness of positive psychology interventions on resiliency of female
  patients with multiple sclerosis. Positive Psychology Research. 2015 Oct 23;1(3):1-0.
  43. Assarzadegan M, Raeisi Z. The effectiveness of training based on positive-psychology on quality of life and
  happiness of patients with type 2 diabetes. QUARTERLY JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY. 2019
  Aug 23;8(30):97-116.
  44. Yarahmadi Y, Hadadnezhad M, ShojaodinS S,(2017). [The effect of Eight weeks core stabilization on
  Functional Disability, Dynamic balance and proprioception lumbo pelvic of subject with non-specific chronic
  low back pain(Persian)]. J Anesth Pain;8(1). 54-66.