تاثیر مداخله مبتنی بر نظریه انگیزش محافظت بر تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

4 دانشیار قلب و عروق، عضو اکوکاردیوگرافی، مرکز تحقیقات قلب و عروق ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

5 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت، پژوهشکده سلامت هرمزگان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، هرمزگان

چکیده

مقدمه و هدف: بیماران مبتلا به ایسکمی قلبی به دلیل شرایط جسمانی آسیب‌پذیر و درگیری زیاد با روند درمانی مربوط به بیماری، به تدریج دچار کاهش در پیگیری درمان می‌شوند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله مبتنی بر نظریه تئوری انگیزش محافظت بر تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی قلبی صورت پذیرفت.
روش کار: پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه­آماری این پژوهش شامل بیماران مبتلا به اسکمیک قلبی بیمارستان پیامبر اعظم(ع) بندرعباس بود که در فاصله زمانی اسفند 1398 تا اردیبهشت 1399 و بیش از یکبار به این مرکز مراجعه نموده بودند. در این پژوهش تعداد 16 بیمار مبتلا به بیماری ایسکمی قلبی با روش نمونه‌گیری هدفمند و به طور همتاسازی شده انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه­های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 8 بیمار). گروه آزمایش مداخله مداخله مبتنی بر نظریه تئوری انگیزش محافظت را در 6 جلسه 90 دقیقه‌ای در طی یک و نیم ماه دریافت نمودند. پرسشنامه‌ این پژوهش شامل پرسشنامه تبعیت دارویی (موریسکی و همکاران، 2008) بود. داده‌ها به شیوه تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد مداخله مبتنی بر نظریه تئوری انگیزش محافظت بر تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی قلبی موثر بوده­ است (001/0>p). بدین صورت که این مداخله توانسته منجر به افزایش تبعیت دارویی (46/0) این بیماران شود.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که مداخله مبتنی بر نظریه تئوری انگیزش محافظت با تکیه بر آموزش تغذیه صحیح، مهارت­های مراقبت از خود، افزایش آگاهی و تمرینات ریلکسیشن و تن­آرامی می‌تواند به عنوان یک مداخله کارآمد جهت افزایش تبعیت دارویی در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمی قلبی مورد استفاده گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Intervention Based on Protection Theory on the Drug Compliance of the Patients with Ischemic Heart Disease

نویسندگان [English]

  • Masomeh Zakipour 1
  • Kobra Hajalizadeh 2
  • Mohammad reza Sirfi 3
  • Marzieh Nikparvar 4
  • Sadigheh Abedini 5
1 Department of Psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
3 Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
4 Associate Professor of Cardiology, Member of Echocardiography, Cardiovascular Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
5 Social Factors in Health Promotion Research Center, Hormozgan Health Research Institute, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Hormozgan
چکیده [English]

Introduction and purpose: The patients with ischemic heart disease gradually stop following their treatment and self-care behaviors due to vulnerable physical conditions and high involvement in the treatment process. Therefore the present study was conducted to investigate the effect of the intervention based on protection theory on the drug complianceof the patients with ischemic heart disease.
Method: The present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design. The statistical population of the present study included the patients with ischemic heart disease at Payamabar-e-A’zam hospital in Bandar Abbas  who came there more than once in the period of March 2019 to May 2020. 16 patients with ischemic heart disease were selected through purposive sampling via paired method and randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 8 patients). The experimental group received six ninety-minute sessions of protection motivation theory intervention during one-and-a-half months. The applied questionnaire included drug compliancequestionnaire (Morisky et.al, 2008). The data were analyzed through ANCOVA method via SPSS23 software.
Findings: The results of ANCOVA method showed that the intervention based on protection motivation theory has been effective on the drug compliancein the patients with ischemic heart disease (p<0.001) in a way that this type of intervention led to the increase of drug compliance (0.46)in these patients.
Conclusion: According to the findings of the present study it can be concluded that the intervention based on protection motivation theory can be used as an efficient intervention to increase drug compliance of the patients with ischemic heart disease with the emphasis on teaching correct nutrition, self-care skills, increasing awareness, and relaxation exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ischemic heart disease
  • drug compliance
  • protection motivation theory
1.Hsu JH, Chien IC, Lin CH. Increased risk of
ischemic heart disease in patients with bipolar
disorder: A population-based study. Journal of
Affective Disorders. 2021 Feb 15;281:721-6.
2.Mehta PK, Wei J, Wenger NK. Ischemic heart
disease in women: a focus on risk factors. Trends
in cardiovascular medicine. 2015 Feb 1;25(2):140-
51.
3.Kumar A, Shariff M, Doshi R. Impact of
rosuvastatin versus atorvastatin on coronary
atherosclerotic plaque volume–a systematic review
and meta-analysis with trial sequential analysis of
randomized control trials. European journal of
preventive cardiology. 2020 Dec 1;27(19):2138-
41.
4. Yasuhara Y, Takada S, Tanioka T, Kawanishi C,
Locsin RC. Illness experiences of patients with
ischemic heart disease during their transitional
phase from hospitalization to discharge in Japan.
The Journal of Medical Investigation. 2010;57(3,
4):293-304.
5.Celano CM, Daunis DJ, Lokko HN, Campbell
KA, Huffman JC. Anxiety disorders and
cardiovascular disease. Current psychiatry reports.
2016 Nov;18(11):1-1.
6.Rahimi G, Tecson KM, Elsaid O, McCullough
PA. Role of Ischemic Heart Disease in Major
Adverse Renal and Cardiac Events Among
Individuals With Heart Failure With Preserved
Ejection Fraction (from the TOPCAT Trial). The
American Journal of Cardiology. 2021 Mar
1;142:91-6.
7. Dai X, Liu H, Chen D, Zhang J. Association
between ambient particulate matter concentrations
and hospitalization for ischemic heart disease (I20-
I25, ICD-10) in China: A multicity case-crossover
study. Atmospheric Environment. 2018 Aug
1;186:129-35.
8. Jelínek L, Václavík J, Ramík Z, Pavlů L,
Benešová K, Jarkovský J, Lazárová M, Janečková
H, Spurná J, Táborský M. Directly Measured
Adherence to Treatment in Chronic Heart Failure:
LEVEL-CHF Registry. The American Journal of
the Medical Sciences. 2021 Apr 1;361(4):491-8.
9. Seyed Fatemi, Naeema; Rafiei, Forough;
Hajizadeh, Ebrahim; Madanloo, Mahnaz. Design
and Psychometrics of Treatment Adherence
Questionnaire in Patients with Chronic Illness: A
Combined Study.2017;20(2):179-191.
10. Chen F, Bailey CE, Alvarez RD, Shu XO,
Zheng W. Adherence to treatment guidelines as a
major determinant of survival disparities between
black and white patients with ovarian cancer.
Gynecologic Oncology. 2021 Jan 1;160(1):10-5.
11. Wabe NT, Angamo MT, Hussein S. Medication
adherence in diabetes mellitus and self
management practices among type-2 diabetics in
Ethiopia. North American journal of medical
sciences. 2011 Sep;3(9):418.
12. Iakovleva MV. Adherence to treatment after
coronary bypass surgery: Psychological aspects.
Revista Iberoamericana de Psicología y Salud.
2016 Jan 1;7(1):9-14.
13. Coskun S, Bagcivan G. Associated factors with
treatment adherence of patients diagnosed with
chronic disease: Relationship with health literacy.
Applied Nursing Research. 2021 Feb 1;57:151368.
14. Takemura M, Mitsui K, Itotani R, Ishitoko M,
Suzuki S, Matsumoto M, Aihara K, Oguma T,
Ueda T, Kagioka H, Fukui M. Relationships
between repeated instruction on inhalation therapy,
medication adherence, and health status in chronic
obstructive pulmonary disease. International
journal of chronic obstructive pulmonary disease.
2011;6:97.
15. Matsuoka S, Tsuchihashi-Makaya M, Kayane
T, Yamada M, Wakabayashi R, Kato NP, Yazawa
M. Health literacy is independently associated with
self-care behavior in patients with heart failure.
Patient education and counseling. 2016 Jun
1;99(6):1026-32.
16. Kristoffersen AE, Sirois FM, Stub T, Hansen
AH. Prevalence and predictors of complementary
and alternative medicine use among people with
coronary heart disease or at risk for this in the sixth
Tromsø study: a comparative analysis using
protection motivation theory. BMC
complementary and alternative medicine. 2017
Dec;17(1):1-9.
18. Clarke M, Ma Z, Snyder SA, Hennes EP.
Understanding invasive plant management on family forestlands: An application of protection
motivation theory. Journal of Environmental
Management. 2021 May 15;286:112161.
19. Yoo CW, Lee J, Yoo C, Xiao N. Coping
behaviors in short message service (SMS)-based
disaster alert systems: From the lens of protection
motivation theory as elaboration likelihood.
Information & Management. 2021 Jun
1;58(4):103454.
20. Chamroonsawasdi K, Chottanapund S,
Pamungkas RA, Tunyasitthisundhorn P,
Sornpaisarn B, Numpaisan O. Protection
motivation theory to predict intention of healthy
eating and sufficient physical activity to prevent
Diabetes Mellitus in Thai population: A path
analysis. Diabetes & Metabolic Syndrome:
Clinical Research & Reviews. 2021 Jan
1;15(1):121-7.
21. Mousavi R, Chen R, Kim DJ, Chen K.
Effectiveness of privacy assurance mechanisms in
users' privacy protection on social networking sites
from the perspective of protection motivation
theory. Decision Support Systems. 2020 Aug
1;135:113323.
22. Wu D. Empirical study of knowledge
withholding in cyberspace: Integrating protection
motivation theory and theory of reasoned behavior.
Computers in Human Behavior. 2020 Apr
1;105:106229.
23. Boss SR, Galletta DF, Lowry PB, Moody GD,
Polak P. What do systems users have to fear? Using
fear appeals to engender threats and fear that
motivate protective security behaviors. MIS
quarterly. 2015 Dec 1;39(4):837-64.
24.Rogers KR. Evaluation of guided visualizations
and the relationships among perceived stress,
differentiation of self, sense of coherence, dyadic
satisfaction and quality of life (Doctoral
dissertation, University of Nevada, Las
Vegas).2010.
25. Wang J, Liu-Lastres B, Ritchie BW, Mills DJ.
Travellers' self-protections against health risks: An
application of the full Protection Motivation
Theory. Annals of Tourism Research. 2019 Sep
1;78:102743.
27. Hsu JS, Shih SP. When does One Weight
Threats more? An Integration of Regulatory Focus
Theory and Protection Motivation Theory.
InProceedings of the 10th pre-ICIS workshop on
information security and privacy 2015 Dec 13 (pp.
12-13).
28. Claude JA. An application of health behaviour
models to diabetic treatment adherence: A
comparison of protection motivation theory and the
theory of planned behaviour. The University of
Regina (Canada); 2011.
29. Morisky DE, Ang A, Krousel‐Wood M, Ward
HJ. Predictive validity of a medication adherence
measure in an outpatient setting. The journal of
clinical hypertension. 2008 May;10(5):348-54.
30. Koushiar, H., Shurozi, M., Dalir, Z., Hosseini,
M. The relationship between health literacy and
adherence to diet therapy and health-related quality
of life in the elderly with diabetes living in the
community. Journal of Mazandaran University of
Medical Sciences.2012;23(1):134-143.