بررسی نقش ویتامین D در فرایند میلیناسیون مجدد در بیماری مالتیپل اسکلروزیس: مروری بر جدیدترین شواهد موجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش ژنتیک، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری‎های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 استادیار.بخش ژنتیک، گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی ، دانشگاه اصفهان، خیابان هزار جریب، اصفهان، ایران

10.22038/mjms.2021.18897

چکیده

مالتیپل اسکلروزیس (ام‌اس) یک بیماری خود ایمنی بوده که تخریب میلین و درجات مختلف تحلیل آکسونی را به دنبال دارد. این بیماری به صورت ضایعات عصبی یا میلین تخریب شده در سیستم عصبی مرکزی بروز می­کند. مطالعات بسیاری به بررسی ارتباط بیماری ام اس و کمبود ویتامین  Dپرداخته­اند. این موضوع نشانگر آن است که ویتامین D  ممکن است در فرایند پاسخ ایمنی نقش داشته باشد. با این حال، مطالعات کمی به بررسی نقش این ویتامین در میلیناسیون مجدد رشته‌های آکسونی در بیماری ام اس پرداخته­اند. گیرنده ویتامین  Dو آنزیم های تبدیل کننده ویتامین  Dبه متابولیت‎هایی که گیرنده را فعال می‎کنند در سلول‎های سیستم عصبی مرکزی (CNS) بیان می‎شوند. این مسئله تأثیر بالقوه این ویتامین را بر CNS را نشان می‎دهد. همچنین مطالعات آزمایشگاهی نشان دادهاند که ویتامین  Dبا میانکنش با عواملی که بر تکثیر و تمایز سلول های بنیادی عصبی به سلول‎های پیشساز الیگودندروسیت تأثیر می­گذارند، به‌طور مستقیم در میلیناسیون مجدد سلول‎های عصبی نقش دارد. درک مکانیسم های اساسی نقش ویتامین  Dدر فرایند میلیناسیون رشته‌های آکسونی برای مدیریت بیماران مبتلا به ام اس با کمبود ویتامین D ضروری است. این مطالعه ضمن مرور جدیدترین یافته‏ها در رابطه با بیماری ام­اس، اپیدمیولوژی و علائم، به بررسی ابعاد مختلف نقش ویتامین D در فرایند میلیناسیون و میلیناسیون مجدد پس از آسیب در سلول‏های عصبی می پردازد. مطالعات بیشتر در این خصوص، در آینده پیامدهای آشکاری در مدیریت بیماری و همچنین شخصی‌سازی درمان بیماری خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of vitamin D in the remyelination process in multiple sclerosis: A review of the current criteria

نویسندگان [English]

  • sheyda khalilian 1
  • Fariba Dehghanian 2
  • Zohreh Hojati 3
1 Division of Genetics, Department of Cellular and Molecular Biology and Microbiology, Faculty of Biological Science and Technology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant professor of Molecular Genetics, Department of Cell and Molecular & Microbiology, Faculty of Biological Science and Technology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Division of Genetics, Department of Cellular and Molecular Biology and Microbiology, Faculty of Biological Science and Technology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disease that results in myelin degradation and varying degrees of axonal degeneration. This disease occurs as nerve lesions or damaged myelin in the central nervous system. Many studies have examined the association between MS and vitamin D deficiency. This suggests that vitamin D may be involved in the immune response process. However, few studies have investigated the role of this vitamin in the remyelination of axonal fibers in MS. Vitamin D receptors and enzymes that convert vitamin D to metabolites that activate the receptor are expressed in the central nervous system (CNS) cells. This indicates the potential effect of this vitamin on the CNS. In vitro studies have also shown that vitamin D is directly involved in the remyelination of neurons by interacting with factors that affect the proliferation and differentiation of neuronal stem cells into oligodendrocyte precursor cells. Understanding the basic mechanisms of the role of vitamin D in the axonal fibers myelination is essential for the management of MS patients with vitamin D deficiency. In addition to reviewing the latest findings on multiple sclerosis, epidemiology and symptoms, this study examines the different dimensions of the role of vitamin D in the process of myelination and remyelination after injury to nerve cells. Further studies in this regard will have clear implications for disease management as well as personalization of disease treatment in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • Myelin
  • Vitamin D
  • Vitamin D Receptor