مدیریت الکترونیک منابع انسانی و انفورماتیک سلامت در سازمان های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استاد، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده است که مدیریت منابع انسانی و انفورماتیک سلامت سبز به عنوان ابزاری قوی که هدایت عوامل انسانی را به عهده دارد، می‌تواند به سازمان‌ها کمک شایانی نماید. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف مدیریت الکترونیک منابع انسانی و انفورماتیک سلامت در سازمان های ورزشی انجام گرفت.

روش کار: پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود. جامعۀ آماری را تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان (890 نفر) تشکیل دادند که نمونة آماری براساس فرمول کوکران 268 نفر و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. از پرسشنامه‌های مدیریت الکترونیک منابع انسانی وئرمانس و همکاران (2007)، توانمندسازی منابع انسانی سبز دیگالوار و همکاران (2013)، نقش شریک کسب و کار منابع انسانی کانر و همکاران (1996)، مدیریت منابع انسانی سبز جابور (2011) استفاده شد. از معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس و اسمارت پی ال‌اس نسخۀ 3 استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد که مدیریت الکترونیک منابع انسانی و انفورماتیک سلامت بر تحلیل و توصیف سبز جایگاه شغلی و آموزش سبز در سازمان‌های ورزشی تاثیر مثبت معنادار دارد. در حالی که تاثیر مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد سبز، استخدام سبز، پاداش‌های سبز و انتخاب سبز معنادار نبود.

نتیجه گیری: براساس یافته‌های تحقیق به مدیران سازمان های ورزشی پیشنهاد می‌شود بسترهای تکنولوژیکی برای پیاده‌سازی مدیریت الکترونیکی منابع انسانی و انفورماتیک سلامت را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Electronic human resource management and health informatics in sports organizations

نویسندگان [English]

  • Parivash Almasi 1
  • Reza Nikbakhsh 2
  • Ali Mohammad Safania 3
1 PhD Student, Department of Physical Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sport Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Sport Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Research has shown that green health human resource management and informatics as a powerful tool to guide human factors, can help organizations. Accordingly, the present study was conducted with the aim of electronic management of human resources and health informatics in sports organizations.

Methods: The presents study was a descriptive correlational study. The statistical population consisted of all employees of the Ministry of Sports and Youth (890 people). The statistical sample was selected based on Cochran's formula of 268 people using simple random sampling method. Questionnaires of electronic management of human resources of Vermans et al. (2007), empowerment of green human resources of Degalvar et al. (2013), role of business partner of human resources of Connor et al. (1996), management of green human resources of Jabour (2011) were used. Structural equations with partial least squares approach were used using SPSS software and Smart PLS version 3.

Results: The results showed that electronic human resource management and health informatics have a significant positive effect on green analysis and job description and green education in sports organizations. While the impact of e-HRM on green performance appraisal, green recruitment, green rewards and green selection was not significant.

Conclusion: Based on the research findings, it is suggested to the managers of sports organizations to provide technological platforms for the implementation of electronic human resource management and health informatics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Human Resource Management
  • Green Human Resource Empowerment
  • Health Informatics