بررسی اثر تعدیل ایمنی آنتی ژن مارشالاژیا مارشالی بر سلول های دندرتیک جهت درمان بیماران آسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم بالینی، دانشگاه آزاد علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زمینه مطالعه : امروزه درمان با سلول های دندرتیک برای درمان بیماری های مختلفی استفاده می شود. مطالعات زیادی بر روی اثرات مثبت کرمهای مختلف در کنترل  و درمان بیماری های آلرژیک انجام شده است.
هدف مطالعه: هدف این مطالعه استفاده از سلول های دندرتیک در تعدیل پاسخ های ایمنی به سمت محافظتی با استفاده از آنتی ژن های مارشالاژیا مارشالی  می باشد که می تواند منجر به تولید لنفوسیت های T تنظیمی گردند و علایم آسم را  کاهش دهند.
روش کار:  جهت انجام این آزمایش ، سلول های تک هسته ای خون محیطی از تعداد 15 بیمار آسمی و 10 فرد سالم  جدا شد و کشت گردید. سپس این سلول های تک هسته ای خون محیطی در مجاورت GM-CSF, IL-4 و آنتی ژن مارشالاژیا مارشالی به سلول های دندرتیک  تعدیل کننده تبدیل شدند. سپس، این سلول های دندرتیک  تعدیل کننده در مجاورت لنفوسیت های Tاین افراد به مدت 5 روز قرار گرفتند و در نهایت غلظت سایتوکاین تنظیمی IL-10 در این محیط با روش الایزا اندازه گیری شد.
نتایج: میانگین غلظت  این سایتوکاین در افراد آسمی و افراد سالم به ترتیب  143.2 ± 6.8  و  135.4± 5.3         پیکوگرم در میلی لیتر بود.نتایج این مطالعه نشان داد که میزان غلظت این سایتوکاین در هر دو گروه  به طور معنی داری  افزایش پیدا کرده است .هم چنین غلظت این سایتوکاین در گروه آسمی بیشتر از گروه سالم بود ولی این اختلاف معنی دار نبود.
نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه نشان داد که آنتی ژن مارشالاژیا مارشالی توانایی تبدیل سلول تک هسته ای به سلول دندرتیک  تعدیل کننده با  افزایش سایتوکاین IL-10  را دارد که این سلول ها درتبدیل  لنفوسیت های T  به سلول های نوع تنظیم کننده ایمنی توانمند می گردند. .بنابراین  آنتی ژن این انگل می تواند در درمان بیماران آسمی با سلول های دندرتیک کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immunoregulatory evaluation of Marshallagia marshalli antigen on dendritic cells for treatment of asthmatic patients

نویسندگان [English]

  • Roya Baratian 1
  • Majid Mirsadraie 2
  • Hadi Mohebalian 3
  • Hassan Borji 4
1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of clinical science, Mashhad Azad University of Medical science, Mashhad, Iran
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Today, dendritic cells therapy has been used to treat various diseases. Several studies have been conducted on the positive effects of different helminthes through dendritic cell (DC) therapy in controlling allergic diseases.
Objective: This study aimed at using of dendritic cells for polarization of immune response to protective one using Marshallagia marshalli antigen, which can result in production of regulatory Tcell; so that these cells could suppress Th2 immune response and then alleviate the symptom of diseases.
Materials and Methods: In this experimental study, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated from 15 patients with asthma and 10 healthy controls and were cultured. PBMCs were then converted to tolerogenic DCs through exposure to GM-CSF, IL-4 and Marshallagia marshalli antigen. Then, tolerogenic DCs were exposed to autologous T cells for five days and finally, the level of secreted IL-10 was measured.  
Results: The mean IL-10 level in the asthmatic and control groups was 143.2 ± 6.8, 135.4± 5.3    pq/ml, respectively. The results showed that IL-10 levels in both groups increased significantly (P≤0.001). Moreover, IL-10 levels in the asthmatic group were higher than the control group but this is not significant (P≥0.001).
Conclusion: These results indicate that M. marshalli antigen can create antigen-regulating dendritic cells  that increase the level of IL-10 and shift T lymphocytes to the regulatory type. It seems that this antigen parasite can be used in dendritic cell therapy to control allergic diseases. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marshallagia marshalli
  • Dendritic Cells
  • T-Lymphocytes
  • Asthma