مقایسه تاثیر آموزش تغذیه با استفاده از وبلاگ، وبلاگ مشارکتی گروهی و پیامک بر قند و چربی¬های خون در بیماران دیابتی نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 استادیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشکده فنی ایلام، ایلام، ایران

5 استادیار آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه
استفاده از روش‌های نوین آموزشی ممکن است در کنترل بیماری و کاهش عوارض آن موثر باشد. این مطالعه با هدف‌ بررسی تاثیر آموزش تغذیه با استفاده از وبلاگ، وبلاگ مشارکتی گروهی و پیامک بر قند و چربی‌های خون در بیماران دیابتی نوع دو انجام شد.
روش‌ کار
این مطالعه نیمه تجربی در سال 1391 در مرکز دیابت کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری شامل مبتلایان به بیماری دیابت نوع دو تحت پوشش مرکز دیابت کرمانشاه بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد60 نفر در سه گروه 20 نفری انتخاب شدند. داده‌ها به وسیله انجام آزمایشات بیوشیمیایی در دو نوبت قبل از مداخله آموزشی و سه ماه بعد از آن جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس و تی زوجی توسط نرم افزار SPSS انجام شد.
نتایج
FBS و HbA1c آزمودنی‌ها در آزمایشات قبل و بعد از آموزش درگروه وبلاگ، وبلاگ مشارکتی گروهی و پیامک از لحاظ آماری، کاهش معنی‌داری نداشت. درگروه وبلاگ:  T-C(01/0>p) و LDL-C (01/0>p) به طور معنی‌داری‌کاهش یافت، ولی تغییر معنی‌داری درTG و HDL-C مشاهده نشد. درگروه وبلاگ مشارکتی گروهی: T-C (05/0=p) و LDL-C (01/0>p) اختلاف معنی‌داری داشت، اما TG و  HDL-Cتفاوت معنی‌داری نداشت. درگروه پیامک T-C (03/0p=)، TG (05/0p=) و LDL-C (01/0>p) تفاوت معنی‌داری داشتند ولی  HDL اختلاف معنی‌داری نداشت.
نتیجه‌گیری
آموزش تغذیه با استفاده از وبلاگ، وبلاگ مشارکتی گروهی و پیامک می‌تواند در کاهش میزان T-C،  LDL-Cو TG موثر باشد که در نتیجه ممکن است از عوارض قلبی و عروقی ناشی از دیابت بکا‌هد. استفاده از این روش‌ها در آموزش بیماران دیابتی نوع دو پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nutrition Education Using Blogs, Group -Collaborative Blogs and Short Messaging on Lipids Profiles and Glucose in Patients with Type II Diabetes

نویسندگان [English]

 • Mostafa Jafari 1
 • Yahya Pasdar 2
 • Mansur Rezaei 3
 • Hossein Mahdizadeh 4
 • Hossein Ashtarian 5
1 Master of Science in Educational Technology and Bachelor of Science in Public Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor in Nutrition &Diet, School of Public Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
3 - Assistant Professor in Biostatistic, school of Public Health, Community Development and Health promotion, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
4 Assistant Professor in Educational Technology, Technical Faculty of Ilam, Ilam, Iran
5 Assistant Professor in Health Education School of Nursing and Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Introduction
Using modern methods of education may effect on controlling the disease and reducing its complications. This study was conducted to examine the impact of nutritional education using blogs, group-collaborative blogs and SMS on glucose and lipids Profiles in patients with type II diabetes in 2012 in Kermanshah.
Materials and Methods
The population consisted of patients with type II diabetes who were Referred to Kermanshah diabetic center using convenient sampling method, 60 patients were selected and divided into three groups of 20. Data are collected before and three months after educational intervention by biochemical test. Data was analyzed by using anova and paired t-test. The SPSS software version 16 was used.
Results
The findings indicated that there was no significant difference in FBS and HbA1c in all three groups between before and after intervention. In the blogs, the levels of T-C (p<0.01) and LDL-C (p<0.01) were significantly reduced, but the levels of TG and HDL-C were not significantly different, In the group-collaborative blogs, the level of difference of T-C (p= 0.05) and LDL-C (p<0.01) were significant, but TG and HDL-C were not significant. Furthermore in SMS group, T-C (p=0.03), TG (p=0.05) and LDL-C (p<0.01), the differences were significant, but the difference was not statistical meaningful in HDL-C Level.
Conclusion
Nutrition education using blogs, group-collaborative blogs and text messaging can be effective in reducing T-C, LDL-C and TG Level which may reduce the cardiovascular complications of diabetes. Using these methods in training patients with type II diabetes is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Blogs
 • Glucose
 • Group-collaborative blogs
 • Lipids profiles
 • Nutritional education
 • SMS
 • Type II diabetes