تاثیر نقاشی بر اضطراب و سلول های خون (CBC) کودکان مبتلا به سرطان بیمارستان دکتر شیخ مشهد1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران. مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی , دانشگاه علوم پزشکی مشهد,بیمارستان روانپزشکی ابن سینا,خراسان رضوی, ایران. مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار,مرکز تحقیقات ایمنی بیمار,دانشگاه علوم پزشکی مشهد,خراسان رضوی,ایران. مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 فلوشیپ هماتولوژی,اونکولوژیاطفال,استاد,گروه اطفال,دانشگاه علوم پزشکی مشهد,خراسان رضوی,ایران. مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار,مرکز تحقیقات ایمنی بیمار,دانشگاه علوم پزشکی مشهد,خراسان رضوی,ایران. دانشجوی کارشناسی بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

6 استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: ابتلا به سرطان و اطلاع از وجود این بیماری توسط کودک بیمار تاثیرات روان شناختی عمیقی بر او می گذارد و این باعث ایجاد اضطراب وی می شود. از طرفی نقاشی می تواند وسیله ای برای بیان احساسات محسوب شود.مطالعات زیادی در جامعه غیر ایرانی نشان داده فشار روانی بر متغیرهای سیستم ایمنی بدن و سلول های خونی تاثیر گذاراست.
روش کار: این پژوهش به صورت مداخله ای برروی 41 کودک بستری در بیمارستان دکتر شیخ مشهد که در حال دریافت شیمی درمانی، در گروه مداخله نقاشی 3تا5 روز متوالی و در 1 نوبت عصر, به مدت 1-2 ساعت انجام گرفته است. پرسشنامه اضطراب اشپیل برگرکودکان24ساعت قبل و بعد از مداخله تکمیل گردید. و بررسی آزمایش ها 24 ساعت قبل از شروع درمان و تا 15 روز بعد از دریافت شیمی مورد بررسی شد.
نتایج: یافته ها نشان داد پس از مداخله میانگین نمرات اضطراب درگروه نقاشی درمانی در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافت.تغییرات سلول های خونی در مورد گلبول های سفید وپلاکت معنادار بوده .این تغییر از نظر آماری بیانگرمعنایی نیست اما از نظر کلینیکی بسیار با ارزش بوده. اختلاف"10141 "کاهش کمتر پلاکت درگروه آزمون نسبت به شاهد برای کودک بستری در انتظارشروع درمان یا اتمام آن ارزشمند است.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که نقاشی درمانی می تواند برکاهش اضطراب و افزایش گلبول های سفید وپلاکت موثر باشد.از این رو پیشنهاد می شود این شیوه درمانی هم در کنار درمان های دیگردر مراکز انکولوژی کودکان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Painting on Anxiety and Blood Cell Count (CBC) in Children With Cancer Sheikh Hospital in Mashhad, 1397

نویسندگان [English]

  • Maryam Pourkhoramshahi 1
  • Masoud Kashani 2
  • Elham Bakhtiari 3
  • Bani Hashem 4
  • Maryam Alizadeh Motlagh 5
  • Noshin Peyman 6
1 BS student in Health, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Iran. Social Factors Affecting Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 PhD Student in Psychology, Mashhad University of Medical Sciences, Ibn Sina Psychiatric Hospital, Khorasan Razavi, Iran. Social Factors Affecting Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Patient Safety Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Khorasan Razavi, Iran. Social Factors Affecting Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Hematology Fellowship, Pediatric Oncology, Professor, Department of Pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Khorasan Razavi, Iran. Social Factors Affecting Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Assistant Professor, Patient Safety Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Khorasan Razavi, Iran. BS student in Health, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Iran
6 Professor, Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Social Factors Affecting Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cancer and awareness of the disease by the child has profound psychological effects on the patient and this causes them anxiety. On the other hand, painting can be a means of expressing emotion. Many studies in non-Iranian society have shown that psychological stress affects the variables of the immune system and blood cells.
Methods: This interventional study was performed on 41 children hospitalized in Dr. Sheikh Hospital in Mashhad receiving chemotherapy in the intervention group painting for 3 to 5 consecutive days and in one evening period for 1-2 hours. The Spielberger Anxiety Questionnaire was completed 24 hours before and after the intervention. The tests were evaluated 24 hours before treatment and up to 15 days after receiving chemotherapy.
Results: The results showed that after intervention, the mean scores of anxiety in the treatment group were significantly reduced compared to the control group. It was very valuable. The difference in "10141" lower platelet counts in the test group than in the control group is valuable for the child waiting for treatment or completion.
Conclusion: This study showed that painting therapy can be effective in reducing anxiety and increasing white blood cell and platelet count. Therefore, it is recommended to use this method along with other treatments in pediatric oncology centers.
Key words: Cancer, Painting, Anxiety, Blood Cells (CBC)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancer
  • painting
  • Anxiety
  • Blood Cell Count (CBC)