طراحی و تبیین مدل کیفی تغییر فرهنگ سازمانی ادارات آموزش و پرورش با رویکرد تحول سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه آمار، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه با‌هدف طراحی مدل تغییر فرهنگ سازمانی ادارات آموزش و پرورش با رویکرد تحول سازمانی انجام شد.
روش کار: روش پژوهش آمیخته و جامعه آماری ‌کیفی 25 متخصص دانشگاهی و آموزش و پرورش بود. روش نمونه گیری در بخش‌کیفی هدفمند و در بخش‌کمی طبقه ای با تخصیص مناسب بود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه دلفی(بخش‌کیفی) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ با استفاده از روش روایی صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. به منظور تحلیل و اعتبارسنجی کیفی مدل تغییر فرهنگ سازمانی از تکنیک‌دلفی و اعتبارسنجی کمی از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد مدل تغییر فرهنگ سازمانی شامل 8 بعد خلاقیت و نوآوری، ارزشهای‌سازمانی، همبستگی‌سازمانی، نظارت و کنترل، مشارکت‌گرایی، هویت‌سازمانی، تحول‌گرایی، حمایت و پشتیبانی مدیریت و 27 مولفه می باشد. ابعاد کنترل و نظارت و مشارکت‌گرایی به عنوان مهمترین ابعاد شناسایی شدند. مدل تحول سازمانی تایید شده شامل 7 بعد رسالت، سبک‌رهبری، سرمایه‌انسانی، ارتباطات‌سازمانی، ساختار‌سازمان، فناوری اطلاعات و سیستم‌پاداش با 17 مولفه است. همچنین بعد سبک‌رهبری و مولفه های رهبری‌تحول آفرین و ‌پاداش‌درونی به عنوان مهمترین ابعاد و مولفه ها شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج می توان گفت که این تحقیق علاوه بر اینکه از تکیه گاه نظری بسیار غنی است، به توسعه قلمرو شناخت نیز کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining a model for changing the organizational culture of educational offices with an organizational transformation approach

نویسندگان [English]

  • Javad Deihim 1
  • Mahmood Ghorbani 2
  • Ahmad Zendehdel 3
  • Ahmad Akbari 4
1 PhD Student of Educational Management, Department of Educational Sciences, Neyshabour Branch, Islamic Azad University, Neyshabour, Iran.
2 Associate Professor, Department of Management, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Statistics, Neyshabour Branch, Islamic Azad University, Neyshabour, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bardaskan Branch, Islamic Azad University, Bardaskan, Iran
چکیده [English]

Introduction: This study was conducted to design a model for changing the organizational culture of education departments with an organizational transformation approach.
Methods: The research method was mixed and the statistical population was qualitative 25 university and education specialists. The sampling method was purposeful in the qualitative part and stratified in the quantitative part with appropriate allocation. Delphi questionnaire (qualitative section) was used to collect data. The validity of the questionnaire was confirmed using face validity method and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze and qualitatively validate the organizational culture change model, the Delphi technique and quantitative validation of the confirmatory factor analysis method were used.
Results: The results showed that the organizational culture change model includes 8 dimensions of creativity and innovation, organizational values, organizational solidarity, supervision and control, participatory orientation, organizational identity, transformation, management support and 27 components. The dimensions of control and supervision and participators were identified as the most important dimensions. The approved organizational transformation model includes 7 dimensions of mission, leadership style, human capital, organizational communication, organizational structure, information technology and reward system with 17 components. Also, the dimension of leadership style and components of leadership, transformational and internal reward were identified as the most important dimensions and components.
Conclusion: Based on the results, it can be said that this research, in addition to being very rich in theoretical support, will also help to develop the realm of cognition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture Change
  • Education
  • Organizational Transformation
  • Mixed Methods
1. Acar AZ, Acar P. Organizational culture types and their effects on organizational performance in
Turkish hospitals. EMAJ: Emerging Markets Journal. 2014;3(3):18-31.
2. Cummings TG, Worley CG. Organization development and change: Cengage learning; 2014.
3. Morgan J. Will we work in twenty-first century capitalism? A critique of the fourth industrial
revolution literature. Economy and Society. 2019;48(3):371-98.
4. Cameron KS, Quinn RE. Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing
values framework: John Wiley & Sons; 2011.
5. Cheung SO, Wong PS, Lam AL. An investigation of the relationship between organizational culture
and the performance of construction organizations. Journal of Business Economics and Management.
2012;13(4):688-704.
6. Cheung SO, Wong PSP, Wu WY. Exploring organisational culture--performance relationship in
construction. The Soft Power of Construction Contracting Organisations. 2015;19.
7. Chang W-J, Liao S-H, Wu T-T. Relationships among organizational culture, knowledge sharing, and
innovation capability: a case of the automobile industry in Taiwan. Knowledge Management Research &
Practice. 2017;15(3):471-90.
8. Faeni RP, Faeni DP, Niazi HA, Hidayat RS, Oktaviani RF. Influence of Leadership, Organizational
Culture and Commitment to the Effectiveness of Independent Bank Employee Performance. Journal of Law
and Society. 2019;6:1.
9. Hogan SJ, Coote LV. Organizational culture, innovation, and performance: A test of Schein's model.
Journal of business research. 2014;67(8):1609-21.
10. Kangas LM. Assessing the value of the relationship between organizational culture types and
knowledge management initiatives. Journal of leadership studies. 2009;3(1):29-38.
11. Van Horn JE, Taris TW, Schaufeli WB, Schreurs PJ. The structure of occupational well‐ being: A
study among Dutch teachers. Journal of occupational and Organizational Psychology. 2004;77(3):365-75.
12. Shahzad F. Impact of organizational culture on employees’ job performance: An empirical study of
software houses in Pakistan. International Journal of Commerce and Management. 2014.
13. Lehulere KZ. How changing organisational culture could support the retention of designated groups
in the South African public sector: a systematic review: Stellenbosch: Stellenbosch University; 2017.
14. Pawirosumarto S, Sarjana PK, Gunawan R. The effect of work environment, leadership style, and
organizational culture towards job satisfaction and its implication towards employee performance in Parador
Hotels and Resorts, Indonesia. International journal of law and management. 2017.
15. Papke‐ Shields KE, Malhotra MK, Grover V. Evolution in the strategic manufacturing planning
process of organizations. Journal of operations management. 2006;24(5):421-39.
16. Lehner F, Haas N. Knowledge Management Success Factors — Proposal of an Empirical Research.
Electronic Journal of Knowledge Management. 2010;8(1):pp79‑ 90-pp79‑ 90.
17. Bardoel EA, Pettit TM, De Cieri H, McMillan L. Employee resilience: An emerging challenge for
HRM. Asia Pacific Journal of Human Resources. 2014;52(3):279-97.
18. Warrick DD. What leaders need to know about organizational culture. Business Horizons.
2017;60(3):395-404.
19. Farrell M. Leadership reflections: Organizational culture. Journal of Library Administration.
2018;58(8):861-72.
20. Zhenxiang R. Construction of hospital organizational culture after transformation of public hospitals:
the case of R Hospital: ISCTE-Instituto Universitario de Lisboa (Portugal); 2014.
21. Tandi L, editor Education as the key factor of Smart and Inclusive Growth–the changing Education
Policy of Hungary compared to Europe 2020 Strategy. A paper presented at International Conference of Active
Citizenship by Management, Knowledge Management and Innovation, knowledge and learning; 2013.
22. madani sa, kohpeymaronzi s. The identify and assessment of barriers to the implementation
operational objectives of the fundamental transformation document of education from the view of point principals and teachers of the schools in Fars province. The Journal of Modern Thoughts in Education.
2020;14(1):27-44.
23. Bayanova AR, Vodenko KV, Sizova ZM, Chistyakov AA, Prokopyev AI, Vasbieva DG. A
Philosophical view of organizational culture policy in contemporary universities. European Journal of Science
and Theology. 2019;15(3):121-31.
24. Kassem R, Ajmal M, Gunasekaran A, Helo P. Assessing the impact of organizational culture on
achieving business excellence with a moderating role of ICT: An SEM approach. Benchmarking: An
International Journal. 2019.
25. Hudrea A, Tripon C. Organizational culture of the public sector. A study of Romanian public
organizations. Revista de Cercetare Si Interventie Sociala. 2016;53:97.
26. Sadeghi H, Mousavi SN, Hakkak M, Nazarpoori A. Designing a New Model for Measuring
Organizational Subcultures (Case Study: IOPTC). Organizational Culture Management. 2018;16(3):665-93.
27. Weston JW. Individual perceptions of culture and change: a unifying perspective on change-oriented
organizational cultures: Colorado State University; 2018.
28. Uluskan M, McCreery JK, Rothenberg L. Impact of quality management practices on change readiness
due to new quality implementations. International Journal of Lean Six Sigma. 2018.
29. Johnson A, Nguyen H, Groth M, Wang K, Ng JL. Time to change: A review of organisational culture
change in health care organisations. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. 2016.