اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود نشانه های مصرف، بهزیستی و حالت روان شناختی مردان مصرف کننده مورفین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روان شناسی، علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،شاهرود، ایران

3 دانشیار، گروه روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22038/mjms.2022.20144

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود نشانه های مصرف، بهزیستی و حالت روان شناختی مردان مصرف کننده مورفین بود. روش: برای انجام این تحقیق 40 نفر از مراجعه‌کنندگان به چهار مرکز مشاوره حومه تهران که طبق ملاک های تشخیصی اختلال مصرف مورفین داشتند(در دو گروه آزمایش و کنترل) در مرحله پیش و پس آزمون از طریق کیت مورفین و آزمون بهزیستی و حالت های مثبت روان شناختی مورد سنجش قرارگرفتند. به گروه آزمایش طبق برنامه درمانی10 جلسه آموزش مهارت های زندگی داده شد و گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده ها از روش توصیفی و تحلیل کواریانس توسط نرم افزار SPSSاستفاده گردید. یافته ها: سطح معناداری آماری یافته ها زیر 05/0 بود که نشان داد که آموزش مهارت های زندگی باعث کاهش مصرف مورفین و افزایش بهزیستی و برخی مولفه های حالت روان شناختی در گروه درمان گردید. نتیجه گیری: آموزش مهارت های زندگی در درمان و ارتقای بهزیستی و برخی مولفه های حالت روان شناختی مردان مصرف کننده مورفین موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of life skills training on improving the symptoms, well-being and psychological state of morphine users

نویسندگان [English]

  • Ali Tavakoli Banizi 1
  • Shahnaz Noohi 2
  • Hasan Asadzadeh Dehraei 3
1 psychology. Islamic Azad University of Shahrod. Shahrod. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Shahroud, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The main aim of the present study has been the investigation of the effect of Life Skills Education Instruction on Improving consumption symptoms, Psychological Well-being and Psychological state in Consumers Morphine. Method: For conducting this study, 40 individuals visiting counseling 4 centers in suburb of Tehran that according to Psychiatrist confirmation had use Morphine Disorder (in 2 group: exprimental and control group) in pre-test and post-test stages through Psychological Well-being Inventory and Positive states. Based on therapeutic protocol, the experimental group was given thirty sessions of Life Skills Education and the control group did not receive any intervention. For data analysis, descriptive and Ancova method by SPSS software were used. Findings: The finding of the statistical significance be 0/05 that indicates that Life Skills Education Instruction results in decrease of Use Morpine Disorder symptoms and increase Psychological Well-being and stete in the treatment group and significant changes in post-test of this study was seen compared with the pre-test, but such a change was not seen in the control group. Conclusion: Using Life Skills Education is effective in treating and Increase of Psychological Well-being and stete in men with Use Morpine Disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Skills Education
  • Use Morpine
  • Psychological well-being
  • Psychological Stete