نقش تفاوت جنسیتی دانشجویان در سلامت عمومی-اجتماعی و اضطراب کرونا در دوران پاندمی کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران،

2 استادیار گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.22038/mjms.2022.20149

چکیده

مقدمه: جنسیت به چگونگی ادراک ما از فکر کردن و رفتار کردن به عنوان زن و مرد ارتباط دارد، به دلیل نحوه سازماندهی جامعه و نه صرفاً به دلیل تفاوت های بیولوژیکی بین آنها. هدف از این تحقیق بررسی نقش تفاوت جنسیتی دانشجویان در سلامت عمومی-اجتماعی و اضطراب کرونا در دوران پاندمی کرونا می باشد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه بوده، نمونه های آن 752 دختر و پسر که از بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد در سال 99 به طور تصادفی انتخاب شدند. ارزیابی سلامت عمومی، سلامت اجتماعی و اضطراب بیماری کرونا آزمودنی ها انجام شد. نرمالیتی داده ها با آزمون کلموگراف اسمیرنف و تجزیه‌ و تحلیل آماری با آزمون‌ های تی مستقل و پیرسون توسط نرم افزار SPSS21 و سطح معناداری 05/0 انجام شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که بین سلامت عمومی(p=0/029) و اضطراب کرونا (p=0/023) دانشجویان پسر و دختر تفاوت معناداری وجود دارد، ولی بین این دو گروه در متغیر سلامت اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده نشد (p≥0/05). نتایج همبستگی نشان داد در هر دو گروه ، سلامت عمومی با اجتماعی ارتباط معنادار دارد(p=0/001). ولی بین اضطراب کرونا با سلامت عمومی و اجتماعی ارتباط معناداری مشاهده نشد(p≥0/05).
نتیجه‌گیری: سلامت عمومی و اجتماعی دانشجویان می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی باشد که در مواقع بحرانی مانند خطر شیوع بیماری ها تعیین کننده هستند. از آنجاییکه زنان نسبت به مردان دارای اضطراب کرونایی بالاتر و سلامت اجتماعی پایین تری بودند، توصیه می شود افراد مختلف جامعه مورد حمایت های اجتماعی بیشتری در شرایط بحرانی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of students ‘gender difference on socio-general health and corona-induced anxiety in COVID-19 pandemic

نویسندگان [English]

  • Somayeh Ahmadabadi 1
  • Fariborz Ramezani 2
1 Assistant Professor of Physical Education, Farhangian University, Tehran, Iran
2 Instructor, Department of Physical Education and Sports Science, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Gender is linked to how we are perceived to think and act as women and men because of the way society is organized, not because of our biological differences. The aim of study was to investigate the role of students ‘gender difference in socio-general health and corona-induced anxiety in the COVID-19 pandemic.
Materials and Methods: The present study was causal-comparative. The statistical population includes all students of Farhangian University of Mashhad in 1399 of which samples randomly were selected 752 male and female students. Subjects were assessed for general health, social health, and corona-induced anxiety. Data normality was performed by Smirnov Kolmograph test and statistical analysis of data was performed by independent t-test and Pearson test by SPSS21 software with a significance level of 0.05.
Results: there was a significant difference between general health(p=0/029) and corona-induced anxiety(p=0/023) between male and female students but no significant difference was observed between two groups in the social health (p≥0.05). The correlation results showed a significant relationship between groups in general and social health (p = 0.001). But there was no significant relationship between corona-induced anxiety and general and social health (p≥0.05).
Conclusion: According to the results, Students' general and social health can be affected by a variety of factors and in critical situations such as the risk of disease outbreaks are decisive. Because women were more anxious than men, women had lower social health than men. It is recommended that different people in the community receive more social support in critical situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Gender
  • Mental
  • health
  • COVID-19