مقایسه اثربخشی تکنیک‌های مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمی بر اضطراب و استرس بیماران دیابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی عمومی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی عمومی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات نشان داده‌اند که بین دیابت و اختلالات روان‌شناختی ازجمله اضطراب و استرس ارتباط متقابلی وجود دارد، بنابراین؛ هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی تکنیک‌های مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمی بر اضطراب و استرس بیماران دیابتی بود.
روش کار:  روش آن از نوع پژوهش­های شبه­تجربی و طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه و جامعه آماری شامل 45 نفر از بیماران دیابتی مراجعه­کننده به مرکز دیابت شهر بوشهر بود. جامعه آماری به روش نمونه­گیری هدفمند با جایگزینی تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) تقسیم شد. بیماران دیابتی گروه­های آزمایش تکنیک‌های مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با استفاده از پروتکل مک‌نامارا و پینتریج آموزش داده شدند و مرحله پیگیری با فاصله دو ماه پس از مداخله درمانی انجام شد. یافته­ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: نتایج نشان داد که آموزش تکنیک‌های مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمی بر کاهش اضطراب و استرس بیماران دیابتی تأثیر معنادار دارد و آموزش تکنیک‌های مقابله با استرس تأثیر بیشتری بر اضطراب بیماران دیابتی داشته است. همچنین یافته­ها در مرحله پیگیری نشان داد که مداخله­های درمانی در کنترل اضطراب و استرس بیماران دیابتی مؤثر بوده است (01/0P≤).
نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که آموزش تکنیک‌های مقابله با استرس و راهبردهای خودتنظیمی می‌تواند بطور قابل توجهی میزان اضطراب و استرس بیماران دیابتی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of stress coping techniques and self-regulatory strategies on anxiety and stress in diabetic patients

نویسندگان [English]

  • Leila Sadeghian 1
  • Mahbobeh chinaveh 2
  • Alireza Feily 3
1 Ph.D. Student, Department of General Psychology, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of General Psychology, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Research has shown that there is a correlation between diabetes and psychological disorders such as anxiety and stress, so; The aim of this study was to compare the effectiveness of stress coping techniques and self-regulatory strategies on anxiety and stress in diabetic patients..
Methods: The method was quasi-experimental research and pre-test-post-test design with a control group and the statistical population included 45 diabetic patients referred to Bushehr Diabetes Center. The statistical population was selected by purposive sampling with random substitution and divided into experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Diabetic patients in the experimental groups were trained in stress management techniques and self-regulatory strategies for 8 sessions of 90 minutes using the McNamara and Pinterridge protocol, and the follow-up phase was performed two months after the treatment intervention. Data were analyzed using covariance.
Results: teaching stress management techniques and self-regulatory strategies has a significant effect on reducing anxiety and stress in diabetic patients and training stress management techniques has a greater effect on anxiety and stress in diabetic patients. Findings in the follow-up phase also showed that therapeutic interventions were effective in controlling anxiety and stress in diabetic patients.
Conclusion: The results indicate that training stress management techniques and self-regulatory strategies can significantly reduce anxiety and stress in diabetic patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • Anxiety
  • Coping Techniques
  • Diabetes
  • Self-Regulatory Strategies