تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب TRX بر عملکرد تعادل ایستا و پویا در دختران فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
تعادل بخش جدا ناپذیر اغلب فعالیت­های روزانه بوده و همچنین شاخص تعیین­کننده در بررسی توانایی عملکردی ورزشکاران به شمار می­رود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرینات منتخب TRX بر تعادل ایستا و پویای دختران فعال بود.
روش کار
تعداد 20 دختر فعال به صورت تصادفی در دو گروه مساوی 10 نفر کنترل و تجربی قرار گرفتند. قبل و بعد از پروتکل تمرینی، تعادل ایستا (آزمون خطای تعادل BESS) و تعادل پویا (آزمون تعادلی Y)، ارزیابی شد. سپس گروه تجربی تمرینات خود را به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) تمرینات TRX انجام دادند. برای آنالیز داده­ها از روش آماری تی وابسته و مستقل استفاده شد.
نتایج
یافته­های تحقیق نشان داد که تفاوت معنی­داری در تعادل ایستا و تعادل پویا  در قبل و بعد از از تمرینات در گروه تجربی مشاهده شد.
نتیجه­گیری
براساس یافته های پژوهش حاضر می­توان بیان کرد که تمرینات TRX سبب بهبود تعادل ایستا و پویای دختران ورزشکار می­شود. لذا می توان از این نوع تمرینات به عنوان عامل مهم در بهبود تعادل و همچنین پیشگیری از آسیب­های ورزشی در طراحی برنامه­های تمرینی آن­ها گنجاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of eight weeks selected TRX training on the performance of static and dynamic balance in active girls

نویسندگان [English]

  • Abdolali Banaeifar 1
  • Sajad Arshadi 2
  • Farid Mousavi 3
1 Associate Professor, Department of Sports Physiology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sports Physiology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Corresponding author
3 MD student of Sports Physiology, South Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Balance is an integral part of most daily activities and is also a determining factor in assessing the functional ability of athletes. The aim of this study was to investigate the effect of a selected TRX training course on static and dynamic balance of female athletes.
Method: Twenty female athletes were randomly divided into two equal groups of 10 control and experimental subjects. Before and after the training protocol, static balance (BESS balance error test) and dynamic balance (Y balance test) were evaluated. The experimental group then performed their TRX exercises for eight weeks (three sessions per week). Independent dependent t-test was used to analyze the data.
Results: Findings showed that there was a significant difference in static balance and dynamic balance before and after exercise in the experimental group.
Conclusion: Based on the findings of the present study, it can be stated that TRX exercises improve the static and dynamic balance of female athletes. Therefore, this type of training can be included as an important factor in improving balance and also preventing sports injuries in designing their training programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Athlete
  • Static balance
  • Dynamic balance
  • TRX