مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی و تن آرامی به شیوه گروهی بر علائم افسردگی پرستاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه ازاد اسلامی، اراک، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه ازاد اسلامی، اراک، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: این تحقیق به منظور هم‌سنجی اثربخشی آموزش مهارت زندگی و تن آرامی گروهی بر علایم افسردگی پرستاران امام خمینی شهراراک صورت گرفت. روش کار: جامعه آماری پژوهش تمامی پرستاران بیمارستان امام خمینی شهر اراک بودند که 45 نفر به‌صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی 1، گروه آزمایشی 2 و کنترل قرار داده شدند؛ تعداد افراد نمونه 45 نفر بود که هر کدام از گروه ها 15 نفر را شامل می شد. گروه آزمایشی 1 تحت آموزش مهارتهای زندگی طی 10 جلسه 45 دقیقه ای دو بار در هفته و گروه آزمایشی 2 تحت آموزش تن آرامی طی 10 جلسه 45 دقیقه ای دو بار در هفته قرار گرفتند. پرسشنامه افسردگی بک (1996) ابزار مورد استفاده در این پژوهش بودند. از آمار استنباطی که داده ها به دلیل داشتن پیش‌آزمون، از آزمون کواریانس تک عاملی و کواریانس چندمتغیره استفاده شد. سپس برای مقایسه دو به دو میانگین ها با هم، از آزمون تعقیبی بن فرونی استفاه شد. نتایج: هر دو رویکرد مهارتهای زندگی و تن آرامی گروهی بر علائم افسردگی پرستاران بیمارستان امام خمینی شهر اراک تاثیر معنی‌داری دارند. مقایسه دو رویکرد نشان داد، رویکرد مهارتهای زندگی ‌ نسبت به تن آرامی گروهی بر علائم افسردگی است. همچنین بین میانگین نمرات پس آزمون و نمرات میانگین آزمون پیگیری به لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد که نشان از پایداری نتایج متاثر از مداخله‌های درمانی بر اثر گذشت زمان دارد. نتیجه گیری: به نظر می رسد هر دو رویکرد بر متغیرهای تحقیق اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of group life and relaxation skills training on nurses' depressive symptoms

نویسندگان [English]

  • Baharak Morshad-Slok 1
  • Davoud Taghvaei 2
  • Mohamadreza Bayat 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Associate Professor Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Department of Psychology, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Introduction: This study was conducted to evaluate the effectiveness of life skills training and group relaxation on depressive symptoms of Imam Khomeini nurses in Shahrak.
Methods: The statistical population of this study was all nurses of Imam Khomeini Hospital in Arak. From this population, 45 people were randomly selected and randomly divided into three experimental groups 1, experimental group 2 and control; The sample size was 45 people, each group consisting of 15 people. Experimental group 1 received life skills training in 10 sessions of 45 minutes twice a week and experimental group 2 received light training in 10 sessions of 45 minutes twice a week. Beck Depression Inventory (1996) were the tools used in this study. Inferential statistics that data were used for one-factor covariance and multivariate covariance tests due to pre-test. Then, Ben Foroni post hoc test was used to compare the means by two.
Results: Both life skills and group relaxation approaches have a significant effect on the depressive symptoms of nurses in Imam Khomeini Hospital in Arak. Comparison of the two approaches showed that the life skills ‌ approach to group relaxation is based on depressive symptoms. Also, there is no statistically significant difference between the mean scores of post-test and the mean scores of follow-up test, which shows the stability of the results affected by therapeutic interventions over time.
Conclusion: It seems that both approaches affect the research variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life skills training
  • group relaxation training
  • Depressive symptoms