مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و یکپارچه توحیدی بر اضطراب، رضایت جنسی و افسردگی در زنان نابارور (مورد مطالعه: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی سلامت واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 استاد گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و یکپارچه توحیدی بر اضطراب، رضایت جنسی و افسردگی در زنان نابارور در شهر مشهد انجام گرفت. طرح پژوهش، تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس آزمون با مرحله پیگیری می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز درمانی در سطح شهر مشهد هستند. این پژوهش در یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش انجام می‌شود. تعداد آزمودنی‌ها 45 نفر هستند و از هر گروه 15 نفر از مراکز درمانی ناباروری به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی است. در مرحله پیش‌آزمون گروه آزمایش و کنترل به هریک از پرسشنامه‌های پژوهش (افسردگی، اضطراب و رضایت جنسی) پاسخ داده شد و نظرات آنها جمع‌آوری گردید و سپس، گروه آزمایش مداخله آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نماید، در حالی که گروه گواه (کنترل) در طول فرآیند پژوهش از دریافت این مداخله بی بهره می‌باشد. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر اساتید، کارشناسان و متخصصان مربوطه ارزیابی می‌شود و ضریب پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 78% بدست آمد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم-افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌تواند منجر به کاهش سطح اضطراب و افسردگی و افزایش رضایت جنسی در زنان نابارور شهر مشهد گردد. همچنین، انجام مداخله درمانی یکپارچه توحیدی بر اضطراب، رضایت جنسی و افسردگی در زنان نابارور اثربخش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of treatment based on acceptance and commitment and monotheistic integration on anxiety, sexual satisfaction and depression in infertile women (Case study: Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Halimeh Safdari 1
  • Farah Naderi 2
  • Fardin Moradi Manesh 3
1 Department of Health Psychology, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
2 Professor in Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effectiveness of treatment based on acceptance and commitment and monotheistic integration on anxiety, sexual satisfaction and depression in infertile women in Mashhad. The research design is an experimental pre-test-post-test with follow-up stage. The statistical population of the study includes infertile women referring to medical centers in Mashhad. This study is performed in a control group and two experimental groups. The number of subjects is 45 and from each group, 15 infertility treatment centers were selected by random sampling and studied. The method of data collection is library and field. In the pre-test stage, the experimental and control groups answered each of the research questionnaires (depression, anxiety and sexual satisfaction) and their opinions were collected. Then, the experimental group completed the educational intervention based on acceptance and commitment therapy. Receive 8 90-minute sessions, while the control group does not receive this intervention during the research process. The content validity of the questionnaires was evaluated using the opinions of professors, experts and specialists and the reliability coefficient of the questionnaires was obtained using Cronbach's alpha coefficient of 78% and data analysis was performed using SPSS software. The results showed that acceptance and commitment based therapy can reduce the level of anxiety and depression and increase sexual satisfaction in infertile women in Mashhad. Also, integrated monotheistic treatment intervention is effective on anxiety, sexual satisfaction and depression in infertile women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment therapy
  • Integrated Monotheistic Therapy
  • Anxiety
  • Sexual satisfaction
  • Depression