اعتبار یابی پرسشنامه شخصیت فرهنگی بر اساس مدل شخصیت و نظریۀ نه گانه ایرانی در راستای پیش بینی بیماری های قلبی عروقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه امور فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات، تهران. ایران

3 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به اعتبار یابی پرسشنامه شخصیت فرهنگی بر اساس مدل شخصیت ونظریۀ نه گانه ایرانی پرداخته شده است. مدل شخصیت انیاگرام(نه گانه) به معرفی نه سنخ اصلی شخصیتی می پردازد. ریشه در کهن الگویی شرقی دارد و در دوره معاصر نیز به صورت نظریه ای روانشناختی دربارۀ شخصیت توسعه یافته و حوزه های علوم انسانی همچون حقوق، سیاست، هنر، مدیریت، بازاریابی و تجارت و اخلاق و معرف انسان شناسی را در برگرفته است، همچنین به عنوان الگویی موثر در پیش بینی خطرات بیماری های قلبی- عروقی در مطالعه موردی-کنترلی به کار رفته است. این مقاله برگرفته از بخش کمی مطالعه ای است که ابزار شخصیت انیاگرام به دست آمده از یک روش کیفی مبتنی بر نظریه برپایه (GT) در آن اعتباریابی شده است. جامعه آماری شامل کلیه مردم ساکن شهر تهران در سال 1400می باشد. حجم نمونه مورد مطالعه شامل 400 نفر(200 نفرزن و 200 نفر مرد) بین سنین 25 تا 66 سال می باشند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند . بعد از تحلیل یافته‌های پژوهش نتایج به دست آمده نشان داد که آلفای کرونباخ برای کل سوالات برابربا 806/0 ، مولفه نقطه مکانی1 ( تیپ یک) برابر با 764/0 ، نقطه مکانی2 ( تیپ دو) برابربا 800/0، نقطه مکانی3 ( تیپ سه) برابر با 726/0 ، نقطه مکانی4 ( تیپ چهار) برابربا 760/0، نقطه مکانی5 ( تیپ پنج) برابر با 845/0 ، نقطه مکانی6 ( تیپ شش) برابر با 715/0 ، به دست آمد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation of cultural personality questionnaire based on personality model and nine Iranian theories in order to predict cardiovascular diseases

نویسندگان [English]

  • Mahshid Razavi Rezvani 1
  • Maghsood farsatkhah 2
  • Seyyed Ali Hoseini Almadani 3
1 Department of Cultural Affairs, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Faculty Member, Department of Higher Education, Ministry of Science and Research, Tehran. Iran
3 Department of Psychology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this study, the validity of the cultural personality questionnaire based on nine personality models and theories of Iran has been done. Eniagram (nine) character model introduces nine main personality types. It has its roots in the Eastern archetype and in the contemporary period has developed as a psychological theory about personality and has included the fields of humanities such as law, politics, art, management, marketing and trade, and ethics and the anthropological representative. The title of an effective model in predicting the risks of cardiovascular disease has been used in a case-control study. This article is taken from the quantitative part of a study in which the Eniagram personality tool obtained from a qualitative method based on theory-based theory (GT) is validated. The statistical population includes all people living in Tehran in 1400. The sample size includes 400 people (200 females and 200 males) between the ages of 25 to 66 years who were selected by convenience sampling method. After analyzing the research findings, the results showed that Cronbach's alpha for all questions was equal to 0.806, location point 1 component (type one) was equal to 0.764, location point 2 (type two) was equal to 0.800, location point 3 (type Three) was equal to 0.726, location point 4 (type four) was equal to 0.760, location point 5 (type five) was equal to 0.845, location point 6 (type six) was equal to 0.715.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural personality
  • personality types
  • eniagrams
  • nine Iranian ones
  • psychometrics