بررسی سطح هورمون های تیروئیدی در بیماران مبتلا به صرع در بالغین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی مشهدانشیار غدد و متابولیسم، مرکز تحقیقات سندرم متابولیک، دانشگاه علوم پرشکی مشهد، مشهد،ایراند

2 استادیار بیماری‌های مغز و اعصاب،گروه بیماری‌های مغز و اعصاب،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 دستیار تخصصی نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 استادیار مرکز توسعه و تحقیقات بیمارستان قایم

چکیده

هدف: صرع اختلال نسبتا شایعی است که حدود یک درصد از افراد جامعه را مبتلا می کند.بررسی عملکرد تیروئیدی دربیماران مبتلا به صرع به عنوان یکی از پاتوفیزیولوژیهای مطرح می باشد.که در صورت وجود اختلال عملکرد تیروئید درمان مد نظر قرار گیرد.
روش اجرا و مواد مورد استفاده: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی شامل 60 بیمار در محدوده سنی بزرگسالان مبتلا به صرع می باشد. اطلاعات دموگرافیک بیماران، نوع تشنج، زمان شروع تشنج و نوار مغز بیماران ،همچنین سطح خونی 3T و 4T و TSH بیماران اندازه گیری شده و در چک لیست ثبت گردید.
یافته ها: از مجموع60 بیمار با متوسط سنی 39 سال 34 نفر( 7.56 درصد) مرد و 26 نفر( 43.3) زن بودند، سطح خونی TSH سه بیمار افزایش یافته (5 درصد) و دو بیمار کاهش یافته (3.3 درصد)، سطح خونی T4 سه بیمار افزایش یافته (5 درصد) و یک بیمار کاهش یافته (1.7 درصد) و سطح خونی 3T سه بیمار افزایش یافته (5درصد) و دو بیمار کاهش یافته (3.3 درصد) بود. میانگین هورمون های 3T و4T و TSH به ترتیب 6.120 و
7.8و 3.1 بدست آمد. از مجموع بیماران جنس زن سه بیمار 4T افزایش یافته و یک بیمار 4T کاهش یافته داشته است ولی از مجموع بیماران جنس مرد تمامی بیماران 4T نرمال داشته اند که در متغیر جنس اختلاف معناداری در تغییرات 4T وجود دارد (0.028p=).
نتیجه گیری: بیماران زن مبتلا به صرع در ریسک بالاتری از نظر تغییرات 4T قرار دارند. عملکرد تیروئید در این بیماران باید به دقت بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of thyroid function test in adult epileptic patients

نویسندگان [English]

  • Zahra Mazloum Khorasani 1
  • Faribourz Rezaei talab 2
  • Mohammad Kaghazi 3
  • Hanieh Bathaei 4
  • Yalda Ravanshad 5
1 Associate Professor of endocrinology Metabolic Syndrome Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor of Neurology, Department of Neurology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Medical Physician, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Resident of Neurology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 epartment of Community Medicine, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Objective: Epilepsy is the common relative disorder that involved almost one percent of people in the world. Investigation of thyroid function in epileptic patients can provide a better understanding of the pathophysiology of epilepsy. Also if found thyroid function disorder in this patients, possible helps to process of treatment.
Methods & Materials: In 60 epileptic adult patients data include: Demographic data, type of seizure, time of seizure onset, EEG recorded in the patients check lists. Also T3, T4, TSH serum level was measured and recorded in the check list.
Results: Among 60 patients with mean of age 39 that were include 34 male (57.6 percent) and 26 female (43.3 percent), the blood level of TSH was increased in 3 patients and decreased in 2 patients, the blood level of T4 was increased in 3 patients and decreased in1 patient and the blood level of T3 was increased in 3 patients and decreased in 2 patients. The mean of T3, T4 and TSH have been obtained 120.6, 7.8 and 3.1 respectively. Among female patients, T4 in 3 patients had been increased and 1 patient had been decreased but among male patients, the all of them had been normal T4 that show in sex variable there is significant difference level of T4.
Conclusion: Female patients with epilepsy had a higher risk of changes T4. Thyroid function in these patients should be monitored closely.
Key words: Epilepsy, Thyroid, Dysfunction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thyroid
  • epileptic
  • Dysfunction