نقش تشخیصی باورهای فراشناخت، تحمل ابهام ، انعطاف پذیری روانشناختی در تمیز تاب‌آوری بالا و پایین در همسران شهدای استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات-تهران-ایران

2 دانشیار گروه آموزشی روانشناسی بالینی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

3 استادیار گروه آموزشی و عملیات روانی،دانشکده و پژوهشکده فرهنگی و قدرت نرم،دانشگاه جامع امام حسین،تهران،ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی بالینی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22038/mjms.2022.63455.3720

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش باورهای فراشناخت، تحمل ابهام و انعطاف پذیری روانشناختی در تمیز تاب آوری بالا و پایین (در همسران شهدای استان البرز ) است. در این پژوهش جامعه آماری همسران شهدای استان البرز است، که کل نمونه‌ی مورد نیاز 154 نفر است، به ازای هر گروه لازم بود 77 شرکت‌کننده وارد مطالعه شود. در این راستا، در ابتدا 462 شرکت‌کننده‌ی 20 تا 60 ساله وارد مطالعه شدند. همه شرکت‌کننده‌ها به مقیاس‌های تاب‌آوری، فراشناخت، تحمل ابهام و انعطاف‌پذیری روانشناختی پاسخ دادند. در جهت غربال-گری داده‌ها 12 نفر به دلیل داده‌های گم‌شده و 7 فرد به علت داده‌های پرت از تحلیل حذف شدند. سپس، نمره استاندارد Z مقیاس تاب‌آوری محاسبه شد، و در ادامه شرکت‌کننده‌ها طبق نمرات Z تاب‌آوری به دو گروه تقسیم شدندو نقش تشخیصی مولفه‌های فراشناخت، تحمل ابهام و انعطاف‌پذیری روانشناختی در تمیز دو گروه تاب‌آوری پایین و بالا آزمون شد، و برای این هدف از آزمون تحلیل تشخیص، در محیط نرم‌افزار 23-SPSS، استفاده شد.یافته ها نشان می دهد متغیرهای فراشناخت، تحمل ابهام و جهت‌گیری مذهبی می‌توانند با رشد پس از سانحه در جمعیت‌های مختلف مرتبط باشند، اما به نظر می‌رسد این روابط نه تنها به صورت مستقیم بلکه به صورت غیرمستقیم(تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری روانشناختی) نیز قابل فرض است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic role of metacognitive beliefs, ambiguity tolerance, psychological flexibility in distinguishing high and low resilience in the wives of Alborz martyrs

نویسندگان [English]

  • seyedeh zahra seyed mirzaee 1
  • Mohammad Hatami 2
  • Mohmmad bagher hobbi 3
  • Jafar Hasani 4
1 PhD Student in General Psychology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology and Operations, Faculty and Research Institute of Culture and Soft Power, Imam Hossein University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of metacognitive beliefs, tolerance of ambiguity and psychological flexibility in distinguishing between high and low resilience (in the wives of Alborz martyrs). In this study, the statistical population is the wives of the martyrs of Alborz province, which is a total sample of 154 people. For each group, it was necessary to include 77 participants. In this regard, initially 462 participants aged 20 to 60 years were included in the study. All participants responded to the scales of resilience, metacognition, ambiguity tolerance, and psychological resilience. In order to screen the data, 12 people were excluded from the analysis due to missing data and 7 people due to out of data. Then, the standard Z score of the resilience scale was calculated, and then the participants were divided into two groups according to the Z resilience scores and the diagnostic role of metacognition, ambiguity tolerance and psychological flexibility in the purity of the two resilience groups. Low and high reliability were tested, and for this purpose, the diagnostic analysis test was used in SPSS 23 software. The results show that the variables of metacognition, tolerance of ambiguity and religious orientation can increase with They are related to disaster in different populations, but these relationships seem to be assumed not only directly but also indirectly (resilience and psychological resilience).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive beliefs
  • tolerance of ambiguity
  • flexibility
  • resilience