توکسوکاریازیس در بین کودکان مبتلا به هیپرائوزینوفیلی، یک عفونت انگلی غفلت شده در مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، بیمارستان امام رضا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 استادیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه انگل شناسی قارچ شناسی دانشکده پزشکی مشهد

5 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6 اینترن پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

7 رزیدنت گروه عفونی بیمارستان امام رضا

10.22038/mjms.2022.61300.3587

چکیده

توکسوکاریازیس یک عفونت شایع بین انسان و پستانداران است. به دلیل ماهیت بومی آن در کشور و منطقه به عنوان یک مسئله بهداشتی در جمعیت های آسیب پذیر در نظر گرفته می شود. هدف از این مطالعه برآورد خطر عفونت توکسوکارا در کودکان بود.
این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 179 نمونه سرم خون کودکان با سابقه هیپر ائوزینوفیلی، بستری در بیمارستان های آموزش دکتر شیخ مشهد انجام شد. تیتر آنتی بادی علیه Toxocara canis در همه نمونه های سرم با روش ELISA اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمونexact fisher test انجام گردید.
از 179 نمونه سرم مورد آزمایش ، تیتر آنتی بادی 12 سرم (6.7%) با روش ELISA مثبت بود. تفاوت معنی داری بین فراوانی عفونت و جنس ، سن ، تحصیلات والدین ، تماس با خاک وخاک خواری و تماس مستقیم با سگ مشاهده نشد ، اما بین عفونت Toxocara canis و مصرف سبزیجات تازه و خام رابطه معنی داری مشاهده شد (001 /0 = P)
هرچند با توجه به مقررات و عادات مذهبی و دستورات بهداشتی این بیماری نسبت به جوامع دیگر زیاد شایع نیست ولی می توان گفت که میزان شیوع آلودگی به توکسوکارا در مشهد بیش از حد انتظار است . در موارد هیپر ائوزینوفیلی توجه به احتمال آلودگی به توکسوکارا توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toxocariasis among children with hyper eosinophilia, a neglected parasitic infection in Mashhad, northeastern Iran

نویسندگان [English]

 • َAbdolmajid Fata 1
 • Fariba Berenji 2
 • Mehdi Zarean 3
 • Elham Moghddas 4
 • Monavar Afzalaghaee 5
 • Hamed Abdollahi 6
 • Nilufar Houshmand 7
1 Professor of Parasitology and mycology, Emamreza Hospital, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences.
2 Department of Parasitology & Mycology,Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Department of Parasitology and mycology, Faulty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences. Mashhad. Iran
4 Department of Parasitology & Mycology,Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 Department of Biostatistics, School oh Health, Mashhad University of Medical Sciences
6 Intern in Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
7 Dept. infectious Diseases, Emamreza Hosp. Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences.
چکیده [English]

Objective: Toxocariasis is zoonotic infection between human and mammals. It is considered as a health issue in vulnerable populations due to its indigenous nature to the country and the region.
Methods & Materials: This descriptive cross-sectional study was performed on 179 blood serum samples of children with hyper eosinophilia, hospitalized in Dr. Sheikh hospital at Mashhad, northeastern Iran. Antibody titer against Toxocara canis was measured by ELISA method. Data analysis was performed using SPSS software and Fisher's exact test.
Results: Out of 179 tested serum samples, antibody titer of 12 sera (6.7%) showed positive result by ELISA method. No significant difference was observed between frequency of infection and sex, age, gender, parent’s education and direct contacts with dog, but a significant relationship was observed between Toxocara canis infection and consuming fresh and raw vegetables ( P=0.001) .
Conclusion: Although according to religious rules, customs and health instructions, this disease is not very common in Mashhad compared to other communities, but it can be said that the prevalence of Toxocara infection in Mashhad is more than expected. In cases with eosinophilia it is recommended to think about Toxocariasis too.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Toxocara antibody
 • ELISA
 • children
 • Mashhad