ارائه مدل عود اعتیاد بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، وسواس فکری با میانجیگری هیجان خواهی در معتادان خود معرف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ، گروه روانشناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ، ایران.) نویسنده مسئول(

3 دانشیار ، گروه روانشناسی ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ، ایران.

چکیده

مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از جدی‌ترین مسائل اجتماعی در جهان، ابعاد مختلف جامعه‌شناسی، روانشناسی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد و زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عود اعتیاد بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه و وسواس فکری با میانجیگری هیجان خواهی در معتادان خود معرف انجام شد.
روش کار
طرح پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود و برای بررسی یافته ها از نرم افزار لیزرل استفاده شد. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر را تمامی بیماران معتاد خود معرف در حال ترک مراجعه کننده به مراکز درمان سوءمصرف مواد شهرستان های تنکابن و عباس آباد در سال ۱۳۹۹، به تعداد 2204 تشکیل داده که تعداد 278 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیده و به پرسشنامه‌های عود اعتیاد رایت (1993)، طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ (1998)، وسواس فکری- عملی هاجسون و راچمن (1977) و هیجان‌خواهی ماروین زاکرمن (1978) پاسخ دادند؛ داده‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری تجزیه ‌و ‌تحلیل شدند.
نتایج
یافته‌های پژوهش نشان دادند که با توجه به کمتر بودن اثر مسیر مستقیم از مسیرهای غیرمستقیم، وجود متغیر میانجی هیجان‌خواهی رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و وسواس فکری را با عود اعتیاد افزایش داده و نقش میانجی هیجان خواهی در پژوهش حاضر مورد تایید واقع می‌شود. یافته‌های دیگر ارتباط بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و وسواس فکری را با عود اعتیاد تایید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting an addiction recurrence model based on early maladaptive schemas, obsessive-compulsive disorder mediated in self-reported addicts

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Bahramian 1
  • Shahnam Abolghasemi 2
  • Mohammadreza Zarbakhsh Bahri 3
1 PhD student General Psychology , Department of Psychology , Tonekabon Branch , Islamic Azad University, Tonekabon , Iran.
2 Associate Professor، Department of Psychology , Tonekabon Branch , Islamic Azad University , Tonekabon , Iran.( Corresponding author)
3 Associate Professor، Department of Psychology , Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Drug addiction, as one of the most serious social issues in the world, encompasses various dimensions of sociology, psychology, law, politics and economics and is the cause of many harms and social deviations. The aim of this study was to present a model of addiction recurrence based on early maladaptive schemas and obsessive-compulsive disorder mediated by emotion seeking in self-reported addicts.

Material and Method
The design of the present study was descriptive and the design of the correlation study was a structural equation model and LISREL software was used to evaluate the findings. The statistical population of the present study consists of all 2204 self-reported addicted patients referring to drug abuse treatment centers in Tonekabon and Abbasabad counties in 1399, numbering 2204, of which 278 were selected by available sampling method and Responded to Wright (1993) Addiction Relapse Questionnaire, Young (1998) Early maladaptive Schemas, Hodgson & Rachmann (1977), and Marvin Zuckerman (1978); Data were analyzed using structural equation modeling.

Results
Findings showed that due to the less direct effect of indirect pathways than indirect pathways, the presence of emotion mediating variable increased the relationship between early maladaptive schemas and obsessive-compulsive disorder with the recurrence of addiction and the mediating role of emotion seeking in the present study. Confirmation occurs. Other findings confirm the association between early maladaptive schemas and obsessive-compulsive disorder with recurrence of addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excitement
  • Early maladaptive schemas
  • Obsession
  • Mediator
  • Relapse