بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده و هیجان تحصیلی با بهداشت روانی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مطالعات زنان-حقوق زن در اسلام. مدرس دانشگاه پیام نور تهران، شاغل در وزارت آموزش پرورش، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حمایت عاطفی و هیجان تحصیلی با بهداشت روانی دانش­آموزان مقطع متوسطه منطقه 5 شهر تهران بود.
روش‌کار: نمونه پژوهش براساس جدول مورگان و کرجسی 270 نفر می­باشند که شامل 180 دانش­آموز دختر و 90 دانش­آموز پسر با شیوه نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. در این پژوهش از  پرسش­نامه بهداشت روانی گلدبرگ و هیز (1972)، پرسش­نامه حمایت اجتماعی فیلیپس (1986) و پرسش­نامه هیجان تحصیلی پکران و همکاران (2005) که بر روی گروه نمونه اجرا شد و به­منظور تحلیل نتایج از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که بین حمایت اجتماعی و هیجان تحصیلی با بهداشت روانی دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر آق­قلا رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و می­توانند بهداشت روانی را پیش­بینی کنند. همچنین بین تمامی خرده­مقیاس­های حمایت اجتماعی با بهداشت روانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و خرده­مقیاس­های هیجان تحصیلی با تمامی خرده­مقیاس­های بهداشت روانی رابطه مثبت و معناداری دارد. بین تمامی خرده­مقیاس­های هیجان تحصیلی و حمایت اجتماعی در دانش­آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between perceived social support and academic excitement with students' mental health

نویسنده [English]

  • Leila Alipour
PhD in women's studies - women's rights in Islam. Lecturer at Payam Noor University, Tehran, working in the Ministry of Education, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the present study was to investigate the relationship between emotional support and academic excitement with the mental health of high school students in district 5 of Tehran.
Materials and Methods: The research sample is 270 people, including 180 female students and 90 male students, based on the table of Morgan and Karjesi, who were selected by multi-stage cluster sampling method. In this research, Goldberg and Hayes mental health questionnaire (1972), Phillips social support questionnaire (1986) and Pakran et al. Pearson correlation and simultaneous regression analysis were used.
Results: The results of the research showed that there is a positive and significant relationship between social support and academic excitement and the mental health of secondary school students in Aqqla city, and they can predict mental health. Also, there is a positive and significant relationship between all sub-scales of social support and mental health, and the sub-scales of academic excitement have a positive and significant relationship with all sub-scales of mental health. There is a significant relationship between all sub-scales of academic excitement and social support in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived social support
  • academic excitement
  • mental health