بررسی تأثیر قلدری سازمانی بر قصد ترک شغل با نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل‌کنندگی رفتار شهروندی اجباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت، گرایش رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر قلدری سازمانی بر قصد ترک شغل با نقش میانجی فرسودگی شغلی و تعدیل‌کنندگی رفتار شهروندی اجباری انجام شد.
روش کار
روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، از نظر رویکرد پژوهش کمّی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی بیمارستان امام رضا(ع) مشهد مقدس به تعداد 1132 نفر می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد؛ بر این اساس 287 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای انتخاب نمونه آماری از شیوه تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه‌های قلدری سازمانی اینارسن و همکاران (2009)، قصد ترک شغل ممون و همکاران (2014)، فرسودگی شغلی کوپنهاگن (2005)، و رفتار شهروندی اجباری ویگودا-گادوت (2007) می‌باشد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد.
نتایج
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که اثر مستقیم قلدری سازمانی بر قصد ترک شغل 524/0 و معنادار است (05/0>p)؛ اثر مستقیم قلدری سازمانی بر فرسودگی شغلی 752/0 و معنادار است (05/0>p)؛ اثر مستقیم فرسودگی شغلی بر قلدری سازمانی 492/0 و معنادار است (05/0>p) و همچنین فرسودگی شغلی رابطه بین قلدری سازمانی و قصد ترک شغل را میانجیگری می‌کند (863/3=t و371/0=β). علاوه بر این رفتار شهروندی اجباری، رابطه قلدری سازمانی و قصد ترک شغل را تعدیل می‌نماید.
نتیجه گیری
نتیجه این پژوهش نشان داد که فرسودگی شغلی در رابطه بین قلدری سازمانی با قصد ترک شغل پرستاران نقش میانجی دارد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که زمینه‌های بروز فرسودگی شغلی پرستاران شناسایی شود و از طریق کاهش آن، تمایل به ترک شغل پرستاران نیز کاهش یابد. همچنین با کاهش رفتارهای شهروندی اجباری در پرستاران می‌توان تمایل به ترک شغل را در آنان کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect Of Organizational Bullying On Turnover Intention With The Mediating Role Of Burnout And Compulsory Citizenship Behavior As Moderator

نویسندگان [English]

  • Vahid Mirzaei 1
  • Mahdi Bahrami 2
  • Mohammad Sadegh Akbari Nooghabi 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran (Corresponding author)
2 PhD student in Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
3 Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Introduction
This study aimed to investigate the effect of organizational bullying on turnover intention with the mediating role of burnout and moderating role of Compulsory citizenship behavior.
Material and Method
this is Quantitative research and applied descriptive-survey study in which the statistical population includes 1132 registered and contract registered nurses of ImamReza Hospital in Mashhad. Cochran's formula was used to determine the sample size, based on this, 287 of them were selected as statistical sample with the random sampling method. To collect data, the Inarsen et al.'s (2009) organizational bullying questionnaire, Memon et al.'s turnover intention (2014), Copenhagen burnout (2005), and Vigoda-gadot (2007) Compulsory citizenship behavior questionnaires and For analyzing them, Structural equation modeling with partial least squares approach and smart-PLS software were used.
Results
Data analysis using structural equation modeling showed that the direct effect of organizational bullying on turnover intention is 0.524 and significant (p<0.05). The direct effect of organizational bullying on burnout is 0.752 and significant (p<0.05). The direct effect of burnout on organizational bullying is 0.492 and significant (p<0.05). Also, burnout mediates the relationship between organizational bullying and turnover intention (t=3.863 and β =0.371).In addition, Compulsory citizenship behavior moderates the relationship between organizational bullying and turnover intention.
Conclusion
The result of this research showed that burnout plays a mediating role in the relationship between organizational bullying and nurses' turnover intention. Based on this, it is suggested to through identifying the causes of nurses' burnout and reducing it's occurrence, The rate of their turnover intention should also be reduced. This result can also be achieved by reducing Compulsory citizenship behavior in nurses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational bullying
  • Turnover intention
  • Burnout
  • Compulsory citizenship behavior