بررسی نقش مربیان ورزشی در جامعه پذیری ورزشکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌ شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه جامعه‌ شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، واحد تهران جنوب دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش مربیان ورزشی در جامعه پذیری ورزشکاران بود. جامعۀ آماری این تحقیق ورزشکاران رشته­های فوتبال، کشتی و بدمینتون تشکیل دادند که به دلیل نامشخص بودن تعداد دقیق ورزشکاران، تعداد نمونۀ آمای براساس جدول مورگان 384 نفر و به صورت تصادفی تناسبی انتخاب شدند. در این تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته حاصل از یافته­های الگوی پارادایمی تحقیق استفاده شد که شامل 49 بود که با لیکرت 5 درجه­ای از کاملاً مخالفم (1) تا کاملاً موافقم (5) به سوالات پاسخ داده شد. این پرسشنامه شامل 5 مولفه که آموزش (10 سوال)، رسانه های جمعی (12سوال)، نقش مربیان ورزشی (9 سوال)، گروه­های مرجع (12 سوال) و علاقمندی جوانان به ورزش (6 سوال) بود. در بخش کمّی برای تجزیه و تحلیل داده‌های توصیفی از روش آماری توصیفی، شاخص­های چولگی و کشیدگی، تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری این تحقیق از نسخه 24 نرم افزار SPSS و نسخۀ 3 نرم­افزار Smart Pls استفاده شد. نتایج نشان داد که مربیان ورزشی در جامعه­پذیری ورزشکاران تاثیر مثبت معنادار دارد. گروه­های مرجع در جامعه­پذیری ورزشکاران تاثیر مثبت معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of sports coaches in the socialization of athletes

نویسندگان [English]

  • Nima Darin 1
  • Mehrdad Navabakhsh 2
  • Reza Nikbakhsh 3
1 PhD Student, Department of sport socilogy, Faculty of Physical Education and Sports Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Sociology & Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Sport Management, , South Tehran Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The overall purpose of this study was to investigate the role of sports coaches in sociability of athletes. The statistical population of this study consisted of athletes in football, wrestling and badminton. Due to the unknown number of athletes, the number of sample samples based on Morgan's table was 384 people and were selected proportionally. In this study, a researcher-made questionnaire based on the findings of the research paradigm model was used, which included 49 questions that were answered with a 5-point Likert from strongly disagree (1) to strongly agree (5). The questionnaire included 5 components which were education (10 questions), mass media (12 questions), the role of sports coaches (9 questions), reference groups (12 questions) and youth interest in sports (6 questions). In the quantitative part, descriptive statistical method, skewness and elongation indices, confirmatory factor analysis and structural equation modeling with partial least squares approach were used to analyze the descriptive data. For statistical analysis of this research, version 24 of SPSS software and version 3 of Smart Pls software were used. The results showed that sports coaches have a significant positive effect on the sociability of athletes. Reference groups have a significant positive effect on the sociability of athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociability
  • Athletes
  • Coaches