مقایسه ی نتایج تست ارزیابی عملکرد ریه و سی تی اسکن ریه در بیماران اسکلردرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روماتولوژی ، مرکز تحقیقات بیماریهای روماتیسمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

2 استادیار رادیولوژی ، مرکز تحقیقات رادیولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

3 -دانشیار بیماری های ریوی، مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

4 دانشجوی پزشکی،، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

چکیده

مقدمه
بیشتر بیماران مبتلا به اسکلردرمی در نهایت دچار درگیری ریوی می شوند. از این رو غربالگری ریه جهت شناسایی و درمان به موقع در آنها امری مهم تلقی می شود. در این مطالعه نتایج حاصل از تست های عملکردی ریوی و سی تی اسکن ریه در بیماران مبتلا به اسکلردرمی  در نشان دادن میزان درگیری  ریه  مقایسه شده است.
روش کار
این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی از سال 1390-1393 بر بیماران مبتلا به اسکلردرمی مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی امام رضا (ع)  شهر مشهد انجام شد. تست عملکرد ریوی و سی تی اسکن از ریه توسط یک مرکز درخواست شد. داده ها در SPSS وارد و تحلیل شد.
نتایج
در این مطالعه 12 مرد با میانگین سنی 35±10 سال و 31 زن با میانگین سنی 41± 16 سال شرکت کردند. 3 نفر از بیماران به دلیل عدم همکاری از مطالعه خارج شدند.سی تی اسکن در 32 نفر (4/74٪) بیماران غیر طبیعی و شایع ترین نما در آنها شیشه مات 9/46٪ بود. بین مدت زمان سپری شده از ابتلا و نتایج پاتولوژیک در سی تی اسکن ارتباط معناداری (04/0=p، 03/0=r) وجود داشت.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده این مطالعه بر نقش موثر سی تی اسکن ریه به عنوان روشی غیرتهاجمی برای شناسایی درگیری ریوی زودهنگام در بیماران مبتلا به اسکلردرمی به عنوان روشی برای غربالگری تاکید میکند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the lung functional tests and high-resolution computed tomography scan’s results in systemic sclerosis

نویسندگان [English]

  • zahra mirfeizi 1
  • yasamin davoudi 2
  • fariba rezaeetalab 3
  • ayda javanbakht 4
1 Associate Professor of Rheumatology, Rheumatic Diseases Research Center, Imam Reza Hospital, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Radiology ، Imam Reza Hospital, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Associate Professor of Respiratory Diseases, COPD Research Center, Imam Reza Hospital, School of Medicine ,Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad,Iran
4 Medical student, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction:
The main outcome of systemic scleroderma is progression to pulmonary complications. Early diagnosis is important in treatment and management of patients with lung involvement. In this study we compared lung functional tests and high-resolution computed tomography scan’s results with each others, in order to find a reliable non-invasive modality instead of biopsy for detection of lung involvement in patients with systemic sclerosis.
Materials and Methods:
 In this descriptive cross-sectional study, from 2012 to 2014, patients with systemic sclerosis that hospitalized in Imam Reza hospital in Mashhad were enrolled. Pulmonary function tests and high-resolution computed tomography scans were performed at the same time. Data were analysed by SPSS16.
Results: Overall 12 males (mean age: 35±10 years) and 31 females (mean age: 41± 16 years) were studied, 3 patients left the study. High-resolution computed tomography scan’s findings were abnormal in 32 patients (80%) and the most feature of lung involvement was ground glass pattern in 46.9 %. We found significant correlation between disease duration and high-resolution computed tomography scan (r=0.03, p=0.04).
Conclusion: these findings illustrate the potential role of high-resolution computed tomography scan in early detection of pulmonary involvement as a non-invasive modality for lung screening in patients with scleroderma.
Acknowledgment: This study was supported by Rheumatic Diseases Research Center and Mashhad University of Medical Sciences, further more there was not any conflict of interest in doing this research.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scleroderma
  • Systemic
  • Tomography
  • X-Ray Computed
  • Respiratory Function Tests

مقدمه

اسکلردرمی یکی از انواع بیماری های بافت همبند است که اتیولوژی آن ناشناخته می باشد. این بیماری از طریق پدیده ی فیبروز تمام بافتهای بدن را گرفتار می کند. اغلب بیماران در دهه ی دوم و سوم عمر دچار این بیماری میشوند و در زنان شیوع بیشتری دارد.

درگیری ریوی باعث افزایش مرگ و میر و شیوع در بیماران مبتلا به اسکلردرمی میشود به طوری که درمطالعات انجام شده علت مرگ 74-95٪ این بیماران پس از مرگ مشکلات ریوی گزارش شده است (1-5).

تشخیص و درمان زودهنگام درگیری ریوی در بیماران اسکلردرمی نقش مهمی در کاهش مرگ و میر و شیوع آنها دارد. روشهای  مختلفی برای بررسی کارکرد ریه در این بیماران پیشنهاد شده است که معیار طلایی آن نمونه برداری از ریه می باشد اما با توجه به تهاجمی بودن آن و عوارض حاصل از آن مثل عفونت , این روش کاربرد زیادی ندارد. در این مطالعه نتایج حاصل از تست های عملکردی ریوی و سی تی اسکن ریه در بیماران مبتلا به اسکلردرمی  در نشان دادن میزان درگیری  ریه  مقایسه شده است.

 

روش کار

این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی از سال 1390-1393 بر بیماران مبتلا به اسکلردرمی مراجعه کننده به بیمارستان آموزشی امام رضا (ع)  شهر مشهد انجام شد. هیچ یک از بیماران شکایتی از درگیری ریوی و قلبی در خود و سابقه فامیلی نداشتند. پس از اخذ رضایت آگاهانه از بیماران, برای همگی تست عملکرد ریوی و سی تی اسکن از ریه توسط یک مرکز درخواست شد. نتایج حاصل از سی تی اسکن مطابق با سیستم امتیاز دهنده ی واریک1توسط یک رادیولوژیست گزارش شد. جدول امتیاز دهی واریک درجدول شماره 1 آمده است.[S1]   داده ها در SPSS وارد وتحلیل شد. 05/0>p معنادار در نظر گرفته شد.

با توجه به نتایج به دست آمده این مطالعه بر نقش موثر سی تی اسکن ریه به عنوان روشی غیرتهاجمی برای شناسایی درگیری ریوی زودهنگام در بیماران مبتلا به اسکلردرمی به عنوان روشی برای غربالگری تاکید می کند. 


 
1-       Kaloudi O, Miniati I, Alari S, Matucci-Cerinic M. Interstitial lung disease in systemic sclerosis. Intern Emerg Med 2007; 2(4):250-255.
2-       Arroliga AC, Podell DN, Matthay RA. Pulmonary manifestations of scleroderma. J Thorac Imaging 1992;7(2):30-45.
3-       Geppert, T. Clinical features, pathogenic mechanisms, and new developments in the treatment of systemic sclerosis. Am J Med Sci. 1990; 299(3):193-209. 
4-       Schurawitzki H, Stiglbauer R, Graninger W, Herold C, Pölzleitner D, Burghuber OC, et al. Interstitial lung disease in progressive systemic sclerosis: high-resolution CT versus radiography. Radiology 1990; 176(3):755-759.
5-       Geirsson AJ, Wollheim FA, Akesson A. Disease severity of 100 patients with systemic sclerosis over a period of 14 years: using a modified Medsger scale. Ann Rheum Dis 2001; 60(12):1117-1122.
6-       Warrick JH, Bhalla M, Schabel SI, Silver RM. High resolution computed tomography in early scleroderma lung disease. J Rheumatol 1991;18(10):1520-1528.
7-       Woodhead F, Wells AU, Desai SR. Pulmonary complications of connective tissue diseases. Clin Chest Med 2008 Mar;29(1):149-164.
8-       Gohari Moghadam KGharibdoost FParastandechehr GSalehian P. Assessments of pulmonary involvement in patients with systemic sclerosis. Arch Iran Med 2011;14(1):22-26.
9-       Wells AU, Hansell DM, Rubens MB, King AD, Cramer D, Black CM, et al. Fibrosing alveolitis in systemic sclerosis: indices of lung function in relation to extent of disease on computed tomography. Arthritis Rheum 1997;40(7):1229-1236.
10-   Solomon JJ, Olson AL, Fischer A, Bull T, Brown KK, Raghu G. Scleroderma lung disease. Eur Respir Rev 2013 Mar 1:22(127):6-19.
11-   Desai SR, Veeraraghavan S, Hansell DM, Nikolakopolou A, Goh NS, Nicholson AG, et al. CT features of lung disease in patients with systemic sclerosis: comparison with idiopathic pulmonary fibrosis and nonspecific interstitial pneumonia. Radiology. 2004; 232(2):560-567.
12-   Pandey AK, Wilcox P, O' Brien J, Ellis J, Brown J, Leipsic J. Significance of various pulmonary and extrapulmonary abnormalities on HRCT of the chest in scleroderma lung. Indian J Radiol Imaging 2013 Oct;23(4):304-307.
13-   Dévényi K, Czirják L. High resolution computed tomography for the evaluation of lung involvement in 101 patients with scleroderma. Clin Rheumatol 1995;14(6):633-640.
14-   Bellia MCannizzaro FScichilone NRiili MTriolo GMidiri Met al. HRCT and scleroderma: semiquantitative evaluation of lung damage and functional abnormalities. Radiol Med 2009;114(2):190-203.
15-   Steele RHudson MLo EBaron M. Clinical decision rule to predict the presence of interstitial lung disease in systemic sclerosis. Arthritis Care Res (Hoboken)  2012; 64(4):519-524.