اثر بی حسی اپیدورال توراسیک بر اشباع اکسیژن شریانی در طی تهویه یک ریه ای در اعمال جراحی رزکسیون ریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیهوشی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار بیهوشی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 مربی بیهوشی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایرا ن

5 متخصص بیهوشی، تبریز، ایران

6 رزیدنت بیهوشی، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه خون رسانی ریه تحت عمل جراحی، هنگام تهویه یک ریه در بیماران تحت عمل قفسه سینه، شانت داخل ریوی را افزایش داده و باعث کاهش اکسیژناسیون شریانی می شود. بیهوشی با تهویه یک ریه ممکن است بر اکسیژناسیون اثر کند. هدف از مطالعه فعلی مقایسه بیهوشی کامل داخل وریدی با وبدون بلوک اپیدورال توراسیک بر اشباع اکسیژن طی تهویه یک ریه در بیماران تحت رزکسیون ریوی است . روش کار این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی از سال 1388-1387 در مرکز آموزشی درمانی امام رضا شهر تبریز انجام شده است.60 بیمار کاندیدای رزکسیون ریه به دو گروه مداخله (بلوک اپیدورال توراسیک همراه با بیهوشی کامل داخل وریدی و گروه شاهد ( بلوک اپیدورال توراسیک غیرحقیقی همراه با بیهوشی کامل داخل وریدی ) تقسیم شدند. متغیرهای همودینامیک، امتیاز آلدرت و عوارض احتمالی بین دو گروه قبل از عمل تا پس از ریکاوری مقایسه شد .ند تجزیه و تحلیل اطلاعات و مقایسه به وسیله برنامه ها و آزمون های SPSS، تی، من ویتینی، کای اسکوئر و فیشر انجام شده است . نتایج تغییرات متغیرهای همودینامیک و نیز PaO2 ،SaO2 و ETCO2 ، بین دو گروه تفاوت معنی دار آماری نداشت. متوسط امتیاز آلدرت در زمان ورود وخروج از ریکاوری بین دو گروه مشابه بود. طی اقامت در ریکاوری، درصد موارد دچار درد یا لرز در گروه تحت بیهوشی کامل داخل وریدی به طور معنی داری بیشتر بود از . نظر فراوانی موارد دچار تهوع و هیپوتانسیون تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت . نتیجه گیری بلوک اپیدورال توراسیک با بیهوشی کامل داخل وریدی در مقایسه با بیهوشی کامل داخل وریدی تنها، تاثیر چشمگیری بر اشباع اکسیژن در تهویه یک ریه ندارد. با این وجود، این ترکیب به طور معنی داری درد و لرز پس از عمل را کاهش می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Thoracic Epidural Anesthesia on Oxygen Saturation During one-lung Ventilation in Pulmonary Resection Surgery

نویسندگان [English]

 • Hamzeh Hosseinzadeh 1
 • Davoud Aghamohamadi 2
 • Khosro Kolahdouzan 3
 • Parisa Hosseinzadeh 4
 • Rasool Azarfarin 1
 • Afshin Iranpor 5
 • Samad Golzari 6
1 Associate Professor of Anesthesiology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor of Anesthesiology, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 Instructor of Anesthesiology,Tabriz University of Para Medical Sciences,Tabriz ,Iran
4 Student of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
5 Anesthesiologyst, Tabriz, Iran
6 Resident of anesthesiology, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction
The perfusion in the nonventilated, operative lung during one-lung ventilation (OLV) in patients undergoing thoracic surgery increases intrapulmonary shunt and decreases systemic arterial oxygenation. The anesthesia with OLV may affect oxygenation. The aim of this study was comparing the effect of total intravenous anesthesia (TIVA) and thoracic epidural anesthesia (TEA) combined with TIVA on saturation of oxygen during OLV in patients undergoing pulmonary resection.
Materials and Methods
In a randomized double-blind clinical trial, 60 patients undergoing elective pulmonary resection were Divided in to two groups .The intervention group received TEA (bupivacaine 0.25%) plus TIVA (propofol+remifentanil) while the control group received TEA (saline) plus TIVA.The hemodynamic parameters, Aldrete score and possible complications were compared between the two groups, within the study period .
Results
The change of hemodynamic parameters, as well as SaO2, PaO2 and ETCO2 within the study period was not significantly different between the two groups. The mean Aldrete score was comparable between the two groups upon entering recovery and after getting discharged from there. During the recovery stay, frequency of patients with pain and shivering was significantly higher in the group with sole TIVA. There was no significant difference in nausea and hypotension between the two groups.
Conclusion
TEA plus TIVA does not have a significant effect on O2 saturation in OLV in patients comparing with sole TIVA. However, this combination significantly decreases the post-operative pain and shivering and so may be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epidural Anesthesia
 • Intravenous Anesthesia
 • One Lung Ventilation
 • Oximetry
1- Ishikawa S, Makita K, Nakazawa K, Amaha K. Continuous intraarterial blood gas monitoring during
oesophagectomy. Can J Anaesth 1998; 45:273-276.
2- Slinger P, Scott WAC. Arterial oxygenation during OLV:a comparison of enflurane and isoflurane. Anesthesiology
2005; 82:940-946.
3- Abe K, Shimizu T, Takashina M, Yoshiya. The effects of propofol, isoflurane and sevoflurane on oxygenation and
shunt fraction during OLV. Anesth Analg 1998; 87:1164-1169.
4- Kellow NH, Scott AD, White SA, Feneck RO. Comparison of the effects of propofol and isoflurane anaesthesia
on right ventricular function and shunt fraction during thoracic surgery. Br J Anaesth 1995; 75:578-582.
5- Benumof JL, Wahrenbrock EA. Blunted hypoxic pulmonary vasoconstriction by increased lung vascular pressures.
J Appl Physiol 1975; 38:846-850.
6- Lejeune P, Brimioulle S, Leeman M, Hallemans R, Melot C, Naeije R. Enhancement of hypoxic pulmonary
vasoconstriction by metabolic acidosis in dogs. Anesthesiology 1990; 73:256-264.
7- Brimioulle S, Lejeune P, Vachiery JL, Leeman M, Melot C, NaeijeR. Effects of acidosis and alkalosis on hypoxic
pulmonary vasoconstriction in dogs. Am J Physiol 1990; 258:H347-353.
8- Benumof JL. Anesthesia for Thoracic Surgery, 2nd ed. Philadelphia: WB Saunders; 1995.p.123-151.
9- Garutti I, Quintana B, Olmedilla L, Cruz A, Barranco M, Garcia de Lucas E. Arterial oxygenation during one-lung
ventilation: combined versus general anesthesia. Anesth Analg 1999; 88:494-499.
10- Pagel PS, John JL, Damask MC. Desflurane and isoflurane produce similar alterations in systemic and pulmonary
hemodynamics and arterial oxygenation in patients undergoing onelung ventilation during thoracotomy. Anesth Analg
1998; 87:800–807.
11- Spies C, Zaune U, Pauli G, Martin E. Comparison of enflurane and propofol during thoracic surgery. Anaesthesist
1991; 40:14–18.
12- Mohamed AK, Ahmed AA, Abul-Fotouh FM, Youssef IA. Total Intravenous versus Inhalational Anesthesia for One
Lung Ventilation during thoracic surgery. J Med Pak 2002; 2:342-348.
13- Oremus K, Safaric Z. The role of epidural anesthesia and analgesia in surgical practice. Ann Surg 2004; 240:561-562.
14- Senturk M. Acute and choronic pain after thoracotomies. Curr Opin Anaesthesiolo 2005; 18:1-4.
15- Ishibe Y, Shiokawa Y, Umeda T, Uno H, Nakamura M, Izumi T. The effect of thoracic epidural anesthesia on
hypoxic pulmonary vasoconstriction in dogs: an analysis of the pressure-flow curve. Anesth Analg 1996; 82:1049-1055.
16- Van Keer L, Van Aken H, Vandermeersch E, Vermaut G. Propofol does not inhibit HPV in humans. J Clin Anesth
1989; 1:284–288.
17- Von Dossow V. Thoracic epidural anesthesia combined with general anesthesia: the preferred anesthetic technique
for Thoracic Surgery. Anesth Analg 2001; 92:848–854.
18- Casati A, Mascotto G, Iemi K, Nzepa-Batonga J, De Luca M. Epidural block does not worsen oxygenation during onelung
ventilation for lung resections under isoflurane/nitrous oxide anaesthesia. Eur J Anaesthesiolol 2005; 22:363-368.
19- Slinge r RCW, Lenis S. A comparison of the effects of propofol-alfentanil versus isoflurane anesthesia on arterial
oxygenation during one-lung ventilation. J Cardiothoracic Vasc Anesthesia 2005; 10:860-863.
20- Ozcan PE. Effects of thoracic epidural anaesthesia on pulmonary venous and oxygenation during one-lung
ventilation. Acta Anaesthesiol Scand 2007; 51:1117-1122.
21- Chow MY, Goh MH, Boey SK, Thirugnanam A, Ip-Yam PC. The effects of remifentanil and thoracic epidural on
oxygenation and pulmonary shunt fraction during one-lung ventilation. J Cardiothorac Vasc Anesth 2003; 17:69-72.
22- Garutti I, Cruz P, Olmedilla L, Barrio JM, Cruz A, Fernandez C, et al. Effects of thoracic epidural meperidine on
arterial oxygenation during one-lung ventilation in thoracic surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2003; 17:302-305.
23- Bjertnaes L, Hauge A, Kriz M. Hypoxia-induced pulmonary vasoconstriction: Effects of fentanyl following
different routes of administration. Acta Anaesthesiol Scand 1980;24:53-57.
24- Judson WE, Hollander W, Arrowwood JG. Studies on the pulmonary circulation effects of anoxia, exercise and
hexamethonium in patients with and without thoracic sympathetic denervation. Clin Sci 1954; 33:946-947.
25- Jung SM, Cho CK, Kim YJ, Cho HM, Kim CW, Kwon HU, et al. The effect of thoracic epidural anesthesia on
pulmonary shunt fraction and arterial oxygenation during one-lung ventilation. J Cardiothorac Vasc Anesth 2010; 24: 456-
462.
26- Lodato RF, Michael JR, Murray PA. Absence of neural modulation of hypoxic pulmonary vasoconstriction in
conscious dogs. J Appl Physiol 1988; 65:1481-1487.
27- Naeije R, Lejeune P, Leeman M. Pulmonary vascular responses to surgical chemodenervation and chemical
sympathectomy in dogs. J Appl Physiol 1989; 66:42-50.
28-Robin ED, Theodore J, Burke CM. Hypoxic pulmonary vasoconstriction persists in the human transplanted lung.
Clin Sci Lond 1987; 72:283-287.
29-Guenoun T, Journois D, Silleran-Chassany J, Frappier J, D'attellis N, Salem A, et al. Prediction of arterial oxygen
tension during one-lung ventilation: analysis of preoperative and intraoperative variables. J Cardiothorac Vasc Anesth
2002; 16:199-203.
30-Xu Y, Tan Z, Wang S, Shao H, Zhu X. Effect of thoracic epidural anesthesia with different concentrations of
ropivacaine on arterial oxygenation during one-lung ventilation. Anesthesiology 2010; 112:1146-1154.
31-Rodgers A, Walker N, Schug S. Reduction of postoperative mortality and morbidity with epidural or spinal
anaesthesia: Results from overview of randomised trials. BMJ 2000; 321:1493-1497.
32-Ballantyne JC, Carr DB, deFerranti S. The comparative effects of postoperative analgesic therapies on pulmonary
outcome: Cumulative meta-analyses of randomized, controlled trials. Anesth Analg 1998; 86:598-612.