بررسی مقایسه ای دو تکنیک آناستوموز گردنی ازوفاگوگاستروستومی با یا بدون فوندوپلیکاسیون نسبی در بیماران مبتلا به سرطان مری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص جراحی عمومی و فلو شیب جراحی قفسه سینه،

2 استاد یار

3 استاد یار دانشگاه علوم پزشکی بابل

4 رزیدنت ارشد جراحی عمومی

چکیده

مقدمه: رایج ترین شیوه جراحی در درمان سرطان مری، روش ازوفاژکتومی ترانس هیاتال با جایگزینی معده و آناستوموز ازوفاگوگاستریک در گردن است. از جمله عوارض مهم این روش خطر نشت آناستوموز و تنگی است. در این مطالعه اثر انجام فوندوپلیکاسیون نسبی در میزان بروز این عوارض بررسی شده است.
روش کار: در این مطالعه مداخله ای آینده نگر که طی سالهای 1384 – 86 در بیمارستان های قائم (عج) و امید مشهد انجام شد، 60 بیمار مبتلا به تومور ثلث میانی و تحتانی مری و تحت درمان با ازوفاژکتومی ترانس هیاتال، مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند، در گروه اول آناستوموز مری گردنی به خلف معده در دو ردیف همراه با فوندوپلیکاسیون نسبی معده به دور مری به صورت پوشش ناکامل انجام شد و در گروه دوم آناستوموز به صورت رایج و ساده در خلف معده انجام گرفت. بیماران حداقل به مدت 6 ماه پیگیری شدند و در یک مطالعه مقایسه ای از نظر بروز نشت و تنگی های خوش خیم بعد از عمل و تنگی محل آناستوموز مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور انجام این مقایسه از روش آماری آزمون مجذور کای استفاده شد.
نتایج: در این مطالعه نسبت مرد به زن 36 به 24 با متوسط سن 4/7+ 6/53 سال بوده است. از 60 بیمار، 7/76% مبتلا به اسکواموس سل کارسینوما و 3/23% مبتلا به آدنوکارسینوما بودند. در 7/77% موارد تومور در ثلث تحتانی و در 3/28% در ثلث میانی واقع بود. نشت آناستوموز ازوفاگوگاستریک گردنی در 2 مورد آناستوموز با فوندوپلیکاسیون نسبی و در 3 مورد آناستوموز ساده گزارش شد (64/0 =p) که اختلاف معنی دار آماری مشخص نشد. تنگی محل آناستوموز در هیچ یک از بیماران گروه فوندوپلیکاسیون نسبی گزارش نشد ولی در گروه بدون فوندوپلیکاسیون تنگی در 4 مورد گزارش گردید (03/0=p) که از نظر آماری اختلاف معنی دار است.
نتیجه گیری: انجام ازوفاگوگاستروستومی با فوندوپلیکاسیون نسبی با توجه به اثرات آن در کاهش بروز تنگی آناستوموز گردنی و میزان قابل قبول بروز فیستول توصیه می گردد، ولی مطالعات تکمیلی در آینده ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Cervical Esophagogastrostomy with or without Partial Funduplication in Esophageal Carcinoma

نویسندگان [English]

  • M.T Rajabi Mashhadi 1
  • R Bagheri 2
  • Gh Faghanzadeh Ganji 3
  • R shojaeian 4
چکیده [English]

I
 
ntroduction: Transhiatal esophagectomy and gastric replacement with cervical esophagegastrostomy by stapler or hand sutures is the most common surgical intervention in esophagial cancer. Anastomotic leak and stricture are the main complications. This study performed to compare the complication rate in the two methods of esophagogastric anastomosis with and without partial gastric fonduplication.
Materials and Methods: This prospective clinical trial study was carried out in 2005 – 2007, at Omid and Ghaem Hospitals of Mashhad University of Medical Sciences on sixty patients with distal two third esophageal cancers, who underwent transhiatal esophagectomy. Patients divided into two groups randomly. Esophagogastric anastomosis to the posterior gastric wall was performed with a partial gastric fonduplication in the first group but simple routine anastomosis was done to the posterior gastric wall in the second group. All cases were followed for 6 months and anastomosis leak and stricture were assessed by clinical exams and barium swallow study. Suspected strictures underwent esophagogastroscopy to prove benign stricture. Data analyzed by χ2 test.
 
Results: In the present study male to female ratio was 36 to 24 and mean age was 53.6±7.4 years. Squamoas cell carcinoma was observed in 76.7% and adenocarcinoma was reported in 22.3%. 77.7% of tumours were located in distal third and 23.35 were in medial third of esophagus. Esophagogastric anastomotic leakage was observed in 2 cases of fonduplication group and 3 cases of simple anastomosis technique, with no significant difference (p=0.64). Benign anastomosis stricture wasn’t reported in any of patients who underwent esophagogastric anastomosis with fonduplication but was observed in 4 cases with simple anastomosis technique, so there was a significant difference between the two groups (p=0.03).
 
Conclusion: Esophagogastric anastomosis with partial gastric fonduplication decreased benign anastomosis stricture and appropriate leakage rate, so it is suggested as the preferred Esophagogastric anastomosis technique, although further studies are indicated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Esophagus cancer
  • Transhiatal Esophagectomy
  • Esophagogastric anastomosis
  • Fonduplication
  • Leak
  • Stricture
1-Beitler AL, Urschel JD.Comparison of stapled and hand-sewn esophagogastric anastomosis, Am J Surg 1998; 175
(5): 337–340.
2-Huang Gj.Replacement of the esophagus with the stomach. In: Sheilds T, Locicero J, Pom R. General thoracic
surgery. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1999. 1723-32.
3-Crestanello JA, Deschamps C, Cassivi SD, Nichols FC, Allen MS, Schleck C, et all. Selective management of
intrathoracic anastomotic leak after esophagectomy. J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 129(2):254-60.
4-Haung Gj. Leakage of esophagogastric anastomosis fallowing resection of carcinoma of esophagus and gastric cardia.
Chin J Surg 1963; 11(9): 859.
5-Haug Gj. Pre operative and postoperative care and management of postoperative complications. In: Haug Gj, Wu
YK. Carcinoma of esophagus and gastric cardia.Berlin: Springer; 1984.285.
6-Orringer M, Marshall B, Iannettoni. Transhiatal esophagectomy for treatment of benign and malignant esophageal
disease.World J Surg 2001; 25(2): 196–203.
7-Huang Gj, Zhang DC, Zhang DW.A comparetive study of resection of the carcinoma of the esophagus with and
without pyloroplasty. In: Demeesenter TR, Skinner DB. Esophageal disorders: pathophysiology and therapy. New york:
Raven press; 1978 383.
8-Alejandro Nieponice MD, Thomas W, Gilbertb Stephen F, Badylak D.Reinforcement of esophageal anastomoses
with an extracellular matrix scaffold in a canine Model. An Thorac Surg 2006; 82(6):2050-58.
9-Hermreck AS,Crawford DG.The esophageal anastomotic leak. Am J Surg 1976; 132(9):794-8.
10- Swanson SJ, Batirel HF, Bueno R, Jaklitsch MT, Lukanich JM, Allred E,et al. Transthoracic esophagectomy with
radical mediastinal and abdominal lymph node dissection and cervical esophagogastrostomy for esophageal
carcinoma.Ann Thorac Surg 2001;1918-1925.
11- Gandhi SK. Naunheim KS.Complications of transhiatal esophagectomy.Chest Surg Clin N Am 1997; 601-615.
12- Cui Y, Urschel JD.Omentoplasty reinforcement of esophagogastric anastomoses in rats. Ann Thorac Cardiovasc
Surg 2000 Dec; 6(6):361-2.
13- Fekete F, Gayet B, Panis Y.Contribution of fibrin glue to the reinforcement of esophageal anastomosis, Presse
Med 1992 Feb 1;21(4):157-9.
14- Huang GJ.Anastomosis leakage after reinforcement of cervical esophagogastrostomy with fundoplication. Chin
Jur Surg 2000; 23(2):34-7.